Terugblik op de raad: 12 mooie successen!


12 oktober 2023

Tijdens de afgelopen raadsvergadering op donderdag 12 oktober zette de Partij voor de Dieren zich onder andere in voor het aanvechten van de natuurvergunning van Schiphol, de boycot op bloedkolen en stoppen met steenkool, een visvriendelijk Amsterdam en gezonde voeding voor onze inwoners. Dit heeft tot een aantal hele mooie successen geleid!


De natuurvergunning van Schiphol wordt aangevochten

Demissionair Minister voor Natuur en Stikstof van der Wal (VVD) verleende onlangs een natuurvergunning aan Schiphol. Hiermee krijgt Schiphol ruimte voor 500.000 vluchten. Om de natuurvergunning te verkrijgen, kocht Schiphol stikstofrechten van boerenbedrijven op. Onze fractie vindt deze gang van zaken hoogst dubieus. Door middel van een motie riep Anke de gemeente op om politieke moed te tonen en deze natuurvergunning aan te vechten. Deze motie mocht op veel steun rekenen, en werd aangenomen.

Lees hier meer over onze inzet rondom de dubieuze natuurvergunning van Schiphol.


Amsterdam bloedkolenvrij

In onze Amsterdamse Haven worden bloedkolen overgeslagen van bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen in Cesar, Colombia, zoals het met geweld verdrijven van 60.000 bewoners uit hun leefgebied en het naar schatting uitvoeren van minimaal 3.000 executies. Nederland is met het importeren van 100 miljoen kolen sinds 2009 één van de grootste importeurs uit dat gebied. Met de motie “Amsterdam bloedkolenvrij” wil Anke dit een halt toeroepen: de overslag van bloedkolen moet stoppen en steenkool uit Cesar moet geboycot worden. Deze motie werd aangenomen.Compensatie voor verdreven bewoners van het bloedkolengebied

Daarnaast pleitte Anke voor een passende compensatie voor de 60.000 verdreven bewoners van bloedkolengebied Cesar. De havens en de energiebedrijven die de bloedkolen afnamen, namelijk het in Amsterdam gevestigde Vattenfall, de RWE- en Uniper-centrales in Duitsland en het Franse Engie, hebben tot op het heden geen herstelbetalingen gedaan. Dit terwijl zij medeplichtig zijn aan deze mensenrechtenschendingen. De motie van Anke, welke oproept tot deze compensatie, werd aangenomen.

Eerder dan 2030 stoppen met steenkool

Sinds 2017 heeft het Havenbedrijf Amsterdam als doel om na 2030 geen steenkool meer over te slaan. Nu, ruim 6 jaar later, is de urgentie om hiermee te stoppen alleen maar toegenomen. Er liggen misschien wel kansen voor een versnelde uitfasering, en met een motie riep Anke het college op om daar waar mogelijk tot die versnelling te komen. Deze motie werd aangenomen.


Belangrijke stappen richting een visvriendelijk Amsterdam

Geen stilzwijgende verlenging contract

Onze fractie houdt zich al langer bezig met hengelen in Amsterdamse wateren en de pachtovereenkomst van de Amsterdamse Hengel Vereniging (AHV). Waar Judith eerder opriep om het pachtcontract helemaal niet te verlengen, wat geen doorgang wist te vinden, kreeg ze nu wel een motie aangenomen waarin het niet stilzwijgend verlengd wordt na afloop van de termijn.

Weerhaken niet langer toestaan

Weerhaken veroorzaken onnodig dierenleed en zijn niet noodzakelijk bij het hengelen. De weerhaak is moeilijker uit de mond van een vis te verwijderen dan een reguliere haak, waardoor de vissen langer boven water zijn en geen zuurstof binnenkrijgen. De haken vergroten ook de kans vast te blijven zitten in de vis. Daarom diende Judith een motie in om, in overleg met de AHV, het gebruik van deze haken te beëindigen en de AHV te vragen om een eigen verbod in te voeren. Deze motie werd aangenomen.

Verbod op vislood

Veel hengelaars gebruiken lood als verzwaring aan de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Lood is een gevaarlijke chemische stof die schade toebrengt aan milieu, natuur en dier. Om verdere loodvervuiling te voorkomen, diende raadslid Judith Krom een motie in om het gesprek met de AHV aan te gaan en ze op te roepen een verbod in te voeren. Deze motie werd aangenomen.

Jaarverslagen en visstandbeheerplannen

De AHV maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden en stelt ook de visstandbeheerplannen op. Dankzij een aangenomen motie van Judith zullen deze nu aangeboden worden aan de raadscommissie waar Dierenwelzijn is ondergebracht, zodat de raad deze kan controleren. Een andere motie rondom deze visstandbeheerplannen riep op om deze tijdig aan te leveren, namelijk ruim een jaar voor het verstrijken van de huidige pachtovereenkomst. Daarnaast verzocht Judith het college om met de AHV af te spreken dat deze beheerplannen tweemaal worden opgeleverd: tijdens en aan het einde van het pachtcontract. Deze moties werden verworpen.

Vislessen in lijn met wetenschap

Op basisscholen, in buurthuizen en bij speeltuinen wordt visles aangeboden door de AHV. De vereniging beweert bij deze lessen echter nog dat het wetenschappelijk onderbouwde feit dat vissen pijn beleven “zonder onderbouwing en op emotie gebaseerd is”. Men mag ervan uitgaan dat er tijdens deze lessen dus onjuiste informatie rondom de pijnbeleving van vissen wordt verstrekt. Met een motie poogde Judith het college aan te sporen om deze vislessen in lijn met de wetenschap te brengen. Deze motie werd verworpen.
Een gezonde levensstijl en plantaardige voeding

Een gezonde leefomgeving

Raadslid Marc Emmerik was medeondertekenaar van de motie om een gezonde levensstijl te bevorderen door naar meer te kijken dan alleen de drie gezondheidsdeterminanten roken, bewegen en voeding. Deze motie roept op om ook in te zetten om een gezonde leefomgeving, met voldoende groen, schone lucht, financiële en sociale zekerheid, en sociale relaties. De motie werd aangenomen.

Plantaardige voeding

Tevens diende Marc een motie in om het belang van plantaardige voeding te betrekken op de weg naar een betere gezondheid van de Amsterdammer. Een plantaardig voedingspatroon heeft namelijk een positieve invloed op de gezondheid en het verlaagt de milieudruk van voedselproductie. Na overleg met de wethouder trok Marc deze motie weer in: de wethouder heeft namelijk toegezegd dit mee te nemen in de voedingsstrategie. Dit zal later dus nog behandeld worden.Mobiliteit en openbaar vervoer

Buslijn 41 is een belangrijke verbinding tussen stadsdelen Oost, Duivendrecht en Zuidoost. Hier faciliteert de lijn belangrijke sociale functies zoals wonen, werken, onderwijs en de lokale economie in en tussen deze wijken. Door personeelstekorten wordt de lijn ingekort van Muiderpoortstation naar Amstelstation. Anke was medeondertekenaar van de motie om bij verlichting van het personeelsprobleem het gesprek met de vervoerder aan te gaan om de lijn weer normaal te laten rijden, en om in te zetten op het behoud van de lijn. De motie werd aangenomen.Amendementen voor een klimaatbestendig en groen Amsterdam

Nieuwe agenda Metropoolregio Amsterdam

Anke diende een drietal amendementen in voor de nieuwe MRA Agenda. Wat is de MRA Agenda precies? Dit is “de inhoudelijke basis van de MRA-samenwerking. Met de MRA Agenda werken samenwerkende overheden aan het versterken van de Metropoolregio Amsterdam als een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit” [1]. Anke diende een aantal amendementen in voor deze agenda om de aandacht te vestigen op natuurinclusieve bouw (aangenomen), de verduurzaming van industrie en landbouw (aangenomen) en voor het pleiten voor de noodzaak van de krimp van de luchtvaart (verworpen).

Budgetten Groengebied Amstelland

Marc zette zich in voor het Groengebied Amstelland. Rondom dit gebied groeit het aantal inwoners, wat de recreatiedruk verder zal verhogen. Daarom diende Marc een amendement in om het beheersbudget, wat wordt gebruikt voor het onderhoud, beheer, toezicht en handhaving van het groengebied, mee te laten groeien met het inwoneraantal. Dit amendement werd verworpen.Geraakte gemeenschappen Israëlisch-Palestijns conflict

Het conflict tussen Israël en Palestina is wederom opgelaaid. Dit doet de discussie in de stad ook oplaaien. De vrees bestaat dat antisemitisme en islamhaat hierdoor zullen toenemen. Ondertekenaars vanuit meerdere partijen, waaronder Anke, verzochten het college om per direct dialogen op te starten die inzetten op saamhorigheid, dialoog gen verbondenheid in de stad. Hierbij moeten de verschillende getroffen gemeenschappen expliciet betrokken worden. De motie werd aangenomen.


Meer informatie?