Demo­cratie


Sterke lokale democratie

Betrokkenheid van inwoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. Helaas komt participatie in Amsterdam vaak onvoldoende uit de verf en worden de initiatieven, de plannen of de zorgen van inwoners niet of onvoldoende meegewogen bij beslissingen van het gemeentebestuur. De Partij voor de Dieren wil dat Amsterdam positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving serieus neemt en zo mogelijk actief ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, aanleg van groen en zorg in de buurt.  • Participatie

    In het coalitieakkoord is terug te lezen dat het college in volle breedte werk wil maken van burgerparticipatie. Toch merkt de Partij voor de Dieren dat participatie nog in veel commissies onderwerp van gesprek is. Klachten over participatie bij het dossier over windturbines, bij de markten, en bij de plaatsing van nieuwe onderstations. Ook de Rekenkamer heeft behoorlijke kritiek gepubliceerd over de participatieparagraaf en of en hoe participatie al dan niet plaatsvindt.

    Voor de Partij voor de Dieren betekent participatie écht meedoen, dat betekent dat je plannen maakt met bewoners in plaats van voor bewoners. Partij voor de Dieren snapt dat participatie niet automatisch meebeslissen betekent, en we snappen dat meebeslissen of co-creatie niet altijd kan. Maar we maken ons er wel hard voor om kritisch te kijken naar wat er nodig is om participatie beter in te bedden in het beleid.

    Meer informatie