Motie inzake compen­satie voor verdreven bewoners Cesar


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de overslag van Colombiaanse bloedkolen in de Amsterdamse haven

Constaterende dat:

- in de Amsterdamse- en Rotterdamse havens bloedkolen worden overgeslagen van bedrijven die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen in Colombia, zoals het met geweld verdrijven van 60.000 bewoners uit hun leefgebied en naar schatting uitvoeren van minimaal 3.000 executies;
- onder andere het in Amsterdam gevestigde Vattenfall, de RWE- en Uniper-centrales in Duitsland, en het Franse Engie energie opwekken met bloedkolen die overgeslagen worden in de Nederlandse havens;
- Nederland sinds 2009 meer dan honderd miljoen ton kolen importeerde uit de Colombiaanse bloedkolenmijnen en daarmee een van de grootste afnemers is.

Overwegende dat:

- de energiebedrijven en de havens medeplichtig zijn aan de voortdurende en onopgeloste mensenrechtenschendingen van de steenkoolwinning in het Zuid-Amerikaanse land, volgens internationale bedrijfs- en mensenrechtennormen;
- de betrokken partijen tot op heden geen herstelbetalingen hebben gedaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- om, idealiter in gezamenlijkheid met andere betrokken overheden zoals de gemeente Rotterdam en het Rijk, Europese bedrijven die zich voor de winning van kolen in Colombia schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen op te roepen om de schade gedaan aan de oorspronkelijke bewoners passend te compenseren.

Indieners

A.L. Bakker
J.A. Veldhuyzen
C.K.E. Kabamba
Z.D. Ernsting


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD