Motie inzake visstand­be­heer­plannen tijdig aanle­veren


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de conceptovereenkomst voor verhuur van het visrecht 2024-2030

Constaterende dat:

- Navragen leert dat de AHV eenmaal aan het einde van de pachtovereenkomst de visstandbeheerplannen dient aan te leveren;
- De pachtovereenkomst echter geen bepaling bevat waarin is opgenomen wanneer de visstandbeheerplannen precies moeten worden aangeleverd;

Overwegende dat:

- De raad in staat moet worden gesteld haar controlerende taak uit te kunnen voeren;
- Er bij de recente evaluatie van het pachtcontract geen gebruik gemaakt kon worden gemaakt van actuele visstandbeheerplannen;
- Het daarentegen wel noodzakelijk is voor een goede controle van de werkzaamheden van de AHV dat de raad de beschikking heeft over recente visstandbeheerplannen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- In de definitieve pachtovereenkomst op te nemen dat de AHV ruim een jaar voor het verstrijken van de huidige overeenkomst, d.w.z. begin 2029, de visstandbeheerplannen van deze termijn aanlevert zodat de raad in staat wordt gesteld haar controlerende taak uit te kunnen voeren;
- De aangeleverde visstandbeheerplannen TKN aan te bieden aan de commissie waar de portefeuille Dierenwelzijn is belegd.

Indieners,

A.L. Bakker
J. A. Veldhuyzen


Status

Verworpen

Voor

Lijst AV, Lijst Kabamba, VOLT, DENK, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen