Motie inzake weerhaken niet langer toestaan


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de conceptovereenkomst voor verhuur van het visrecht 2024-2030

Constaterende dat:

- Al in 2017 er door de Partij voor de Dieren een motie is ingediend waarin verzocht werd om het hengelen met weerhaken te verbieden;
- Deze motie uit 2017 is aangenomen met de stemmen voor van PvdD, GroenLinks, PvdA en D66;
- Weerhaken onnodig dierenleed veroorzaken en niet noodzakelijk zijn bij hengelen;
- De gemeente Amersfoort onlangs samen met de hengelvereniging aldaar een verbod heeft ingesteld op het gebruik van weerhaken;

Overwegende dat:

- Een weerhaak verwijderen uit de mond van een vis moeilijker is dan een reguliere haak, waardoor vissen voor een langere periode boven water zijn en geen zuurstof binnenkrijgen, wat op zijn beurt lijdt tot meer stress en angst bij vissen;
- Deze haken ook de kans vergroten dat de haken te sterk vast blijven zitten in de vis waardoor de haak moet worden verwijderd met een kniptang, of dat de vis zelfs inclusief haak wordt teruggegooid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- In overleg met de AHV te treden met als doel het gebruik van weerhaken te beëindigen;
- De AHV op te roepen een eigen verbod in te voeren;
- Dit streven op te nemen in de definitieve pachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsportvereniging;
- De AHV te verzoeken haar leden proactief te informeren over het niet langer gebruiken van weerhaken middels alle communicatiekanalen die zij tot haar beschikking heeft;

Indieners,

A.L. Bakker
J.A. Veldhuyzen
N.A. Van Renssen


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD