Zorg, onderwijs en cultuur


 • Kunst en cultuur

  De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Een creatieve samenleving is een samenleving met brede ontplooiingsmogelijkheden. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Het zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert en ontregelt. Kunst en cultuur helpen mensen om buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft de samenleving hard nodig.

  We wijzen bezuinigingen op kunst en cultuur dan ook af, wij vinden dat het budget aanmerkelijk omhoog zou moeten. Met Lucebert zijn wij van mening dat alles van waarde weerloos is - dat geldt zeker voor kunst en cultuur.

  De Partij voor de Dieren is voorstander van een slavernijmuseum in Amsterdam. Het Nederlandse koloniaal verleden ging gepaard met wreedheden tegen en onderdrukking van andere bevolkingsgroepen. Dit moet niet vergeten worden en daarom is eerlijk onderwijs over het kolonialisme belangrijk. Het is daarbij ook niet passend om straatnamen en monumenten te hebben die de leiders van het wrede koloniale regime vertegenwoordigen.

  De Partij voor de Dieren vindt het ook belangrijk dat Amsterdam goed zorgt voor zijn cultureel erfgoed. De huidige opdeling van de stad in stadsdelen vinden wij niet wenselijk voor het voeren van een eenduidig, efficiënt en effectief beleid. Wel is het belangrijk om ook goed in het vizier te hebben welke culturele instellingen in de buurten een toegevoegde waarde hebben en die te ondersteunen. Kunst en cultuur moet toegankelijk en divers zijn zodat elke Amsterdammer er toegang tot heeft. De Partij voor de Dieren is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat, dus een religieuze organisatie mag nooit subsidie ontvangen van de gemeente voor religieuze activiteiten. Echter, als een religieuze organisatie bepaalde culturele of maatschappelijke activiteiten uitvoert waarvoor de gemeente subsidie beschikbaar stelt, kan een religieuze organisatie daarvoor wel in aanmerking komen, mits zij voldoet aan alle gestelde voorwaarden.

  Meer informatie
 • Ouderen

  Het welzijn van ouderen staat niet op zich maar hangt nauw samen met dossiers als zorg, wonen, infrastructuur, veiligheid en groen. De Partij voor de Dieren vindt dat goed ouderenbeleid in samenhang met deze andere dossiers wordt gevoerd.

  De Partij voor de Dieren neemt het op voor het belang van de zwaksten in de samenleving en verzet zich tegen de bezuinigingen op (langdurige)zorg, die een typisch voorbeeld zijn van kortetermijndenken. Amsterdam moet zich ontfermen over kwetsbare groepen. Het is belangrijk dat zorg voor ouderen zoveel mogelijk in de eigen wijk kan plaatsvinden. Hoogwaardige wijkzorg en het realiseren van meergeneratiewoningen kunnen hieraan bijdragen. Mantelzorgers zijn belangrijk voor zorgbehoevenden. Het verzorgen van vrienden of familie is een zware taak. Mantelzorg moet daarom fiscaal aantrekkelijker worden en meer worden gesteund. Zorg op maat in de eigen wijk stimuleert sociale samenhang en gaat eenzaamheid tegen. Daarnaast moet er veel meer aandacht komen voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor ouderen in verpleeghuizen.

  Aandacht voor gezonder eten en meer beweging kan helpen om ziekte en ongemak bij ouderen te voorkomen en draagt tevens bij tot het terugdringen van de zorgkosten.

  De Partij voor de Dieren is voorstander van gratis openbaar vervoer voor 65+'ers.

  Ouderenzorg

  Meer informatie
 • Vluchtelingen

  Uitgeprocedeerde asielzoekers verkeren in moeilijke omstandigheden omdat het niet altijd mogelijk is terug te keren naar het land van herkomst. De Partij voor de Dieren is van mening dat waar mensen in moeilijkheden verkeren doordat zij buiten hun schuld geen dak boven hun hoofd hebben, de gemeente vanuit mededogen moet handelen en in tijdelijke opvang dient te voorzien.


  Meer informatie
 • Zorg

  De komende jaren krijgt de gemeente er veel taken bij op het gebied van sociale zorg, zoals de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. Tegelijk is er vanuit het Rijk steeds minder geld voor beschikbaar. De Partij voor de Dieren wijst de bezuinigingen en het afwentelen van landelijke taken op de gemeentes af.

  De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Marktwerking in de zorg vinden wij onwenselijk. De Partij voor de Dieren vindt dat binnen de gezondheidszorg meer verantwoordelijkheid toegekend moet worden aan mensen op de werkvloer en minder aan managementlagen. Dit komt ten goede aan de efficiency binnen de zorg en zal schrijnende situaties beter helpen voorkomen. Deze verantwoordelijkheid hoort ook in financiële zin te worden erkend en geldt voor vele takken van de sociale sector. Daarnaast moet er veel meer aandacht voor zorg voor ouderen in verpleeghuizen komen en moet mantelzorg een belangrijke plaats innemen in onze samenleving en de erkenning krijgen die het verdient.

  Het verkiezingsprogramma 2014 over zorg

  Meer informatie

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Terugblik op de raad: 20 september 2023

Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben wij ons weer ingezet voor dierenwelzijn, milieu, de bescherming van groen en het opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Over de door ons ingediende moties, amendementen en gestelde mondelinge vragen kun je in deze terugblik meer lezen. Weidegang van paarden Volgens berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad staan de paarden van de Holland...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws