Motie inzake de Ziens­wijze op de ontwerp­be­groting 2024-2027 en het Uitvoe­rings­pro­gramma Mobi­liteit 2024 – 2032 van de Vervoer­regio


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024-2027 en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 – 2032 van de Vervoerregio.

Constaterende dat:

- In het concept-vervoerplan, dat zal worden behandeld in de Regioraad, door de aanhoudende personeelstekorten buslijn 41 ingekort wordt van Muiderpoortstation naar Amstelstation;
- Hiermee de directe stops op de Hogeweg, Oostpoort (nabij het winkelcentrum) en de Dappermarkt komen te vervallen.

Overwegende dat:

- Deze directe buslijn een belangrijke verbinding is tussen Stadsdeel Oost, Duivendrecht en Stadsdeel Zuidoost en hiermee verschillende sociale functies zoals wonen, werken, onderwijs, de lokale economie en recreëren in en tussen deze wijken gefaciliteerd worden;
- Deze voorzieningen na het inkorten weliswaar bereikbaar blijven, maar alleen door middel van een overstap;
- Buslijn 41 in dit licht bij uitstek een voorbeeld is van een OV-verbinding die mensen bij elkaar brengt;
- De voorgestelde inkorting als gezegd ook effect heeft buiten de gemeente Amsterdam (Duivendrecht) en ook daar bewoners zich zorgen maken over de inkorting.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- De Vervoerregio op te roepen de consequenties van het inkorten van buslijn 41 nauwlettend te monitoren;
- Bij een verlichting van het personeelsprobleem het gesprek met de vervoerder aan te gaan om buslijn 41 weer tot aan Muiderpoortstation te laten rijden.Ope,

M.F. Asruf (PvdA)
A. Bakker (PvdD)
N. Ahmadi (Lijst AV)
C. Kabamba (Lijst Kabamba)
S. Koyuncu (DENK)


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

D66