Motie inzake geen stil­zwij­gende verlenging pacht­over­een­komst


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de conceptovereenkomst voor verhuur van het visrecht 2024-2030

Constaterende dat:

- In de concept pachtovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) is opgenomen dat de overeenkomst stilzwijgend kan worden verlengd na afloop van de termijn in 2030;

Overwegende dat:

- De wetenschappelijke consensus over pijnbeleving van vissen steeds breder gedragen wordt onder een groot deel van de bevolking;
- De raad daarom steeds opnieuw in de gelegenheid moet worden gesteld om te beslissen over het voorzetten van het pachtcontract met de AHV;
- Er over 6 jaar een andere raad en een ander college met wellicht andere eisen ten aanzien van de pachtovereenkomst is aangetreden;
- Er daarom geen mogelijkheid zou moeten zijn tot stilzwijgende verlenging;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- De pachtovereenkomst met de AHV niet stilzwijgend te verlengen, maar de raad hier proactief over te informeren;
- En de tekst in het pachtcontract als volgt te wijzigen;

Onder artikel 2.1:
“Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 (zes) jaar, ingaande op 1 augustus 2024 en eindigende op 31 juli 2030. Na ommekomst van die termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend met dezelfde periode verlengd, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd of niet wordt voortgezet, een en ander zoals bepaald in de Visserijwet.”

Te wijzigen in;
“Artikel 2.1: “Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 (zes) jaar, ingaande op 1
augustus 2024 en eindigende op 31 juli 2030. Uiterlijk 8 maanden voor het verstrijken van de termijn
van de overeenkomst gaan de partijen opnieuw met elkaar in gesprek over een eventuele verlenging.”

Indieners,
A.L. Bakker
J. Veldhuyzen


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD