Klimaat, verkeer en lucht­kwa­liteit


De versnelde overstap naar schone energie komt nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden. Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Amsterdam moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt.De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Amsterdam moet zorgen voor een schonere lucht door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.

 • Fietsen

  De ambitie van de gemeente is om Amsterdam ‘weer’ fietsstad nummer 1 te maken. Dat is opmerkelijk te noemen, aangezien Amsterdam volgens de Fietsersbond nog nooit de nummer 1 fietsstad is geweest.

  De ambitie om Amsterdam fietsstad nummer 1 te maken onderschrijft De Partij voor de Dieren. Fietsen is goed voor de gezondheid van de Amsterdammers, dieren en milieu, en de leefbaarheid van de stad. Om echt de nummer 1 fietsstad te worden, moet de gemeente fietsen actief stimuleren. En daarvoor moet het fietsen eerst veilig worden gemaakt. Naast het verbreden van fietspaden, meer voorrang en meer groen licht geven, kunnen oplossingen worden gevonden in onder andere het onderzoeken van de redenen waarom mensen fietsen, of niet fietsen. Amsterdam moet plannen maken om mensen op de fiets en uit de auto te krijgen.

  Daarnaast willen we de openbare ruimte beter inrichten op fietsen, door markeringen op de weg en slimme oplossingen te maken voor fietsers die afslaan op drukke kruisingen. Ook kan de elektrische fiets een uitkomst bieden voor mensen die dagelijks grotere afstanden afleggen binnen de stad.

  Het verkiezingsprogramma 2014 over fietsen

  Meer informatie
 • Haven

  Havenbedrijf Amsterdam is de vierde haven van Europa, met 77 miljoen ton overslag per jaar. De haven heeft zijn oorsprong in de dertiende eeuw, toen bijvoorbeeld bier, graan en hout werden gelost aan het Damrak. Vandaag de dag is Haven Amsterdam de grootste benzinehaven ter wereld, de grootste cacaohaven ter wereld en de tweede grootste kolenhaven van Europa. De haven beslaat een oppervlak van 2600 hectare. De haven is goed voor 55.000 banen. Het havenbedrijf is sinds 1 april 2013 verzelfstandigd tot overheids-NV.

  De Partij voor de Dieren vindt dat Amsterdam alle zeilen moet bijzetten om de transitie naar duurzame, schone energievoorziening te maken. Daarom willen we ook een kleinere, compactere haven met minder uitstoot. Innovatie en duurzaamheid moeten voorop staan in de bedrijfsvoering.

  De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om de toekomst van de Houtrak- en Wijkermeerpolder. Wanneer de haven op ingeslagen weg verder gaat, is de kans groot dat dit leidt tot expansiedrift. De Structuurvisie heeft al een reservering opgenomen van deze twee polders voor eventuele uitbreiding. Wij vinden het belang van het voortbestaan van deze polders groot. De Wijkermeerpolder wordt beschermd door UNESCO en Nationaal Landschap, en de Houtrakpolder is Rijksbufferzonegebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

  Meer informatie
 • Parkeren

  De Partij voor de Dieren Amsterdam wil een autoluwe binnenstad en ruim baan voor openbaar vervoer, (elektrische) fiets en voetgangers. Door vermindering van autoverkeer wordt de lucht schoner en kan kostbare ruimte voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld aanleg van meer groen of fietsparkeerplaatsen. De Partij voor de Dieren is niet tegen het bouwen van ondergrondse parkeergarages, zolang deze niet ten koste gaan van groen en zolang wordt ingezet op afname van autoverkeer.

  De Partij voor de Dieren zet in om een afname van vervuilend autoverkeer door te pleiten voor gedifferentieerde parkeer- en vergunningstarieven op basis van de mate van milieuvervuiling van de auto. Het parkeertarief voor een milieuonvriendelijke auto wordt dan hoger en het tarief voor een (relatief) schone auto laag. De opbrengsten van parkeergelden moeten ten goede komen aan de luchtkwaliteit.

  Ook fietsparkeren is een belangrijk thema. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil fietsen aantrekkelijker maken en stimuleren, onder meer door een veilige fietsomgeving te creëren en te zorgen voor goede en voldoende parkeergelegenheid.

  Meer informatie

Klimaat, verkeer en luchtkwaliteit

Wat we hebben bereikt

 • Amsterdams smogalarm

 • Koppeling OZB en energielabel

 • Afbouw fossiele brandstoffen in de haven

 • Gedifferentieerde parkeertarieven

 • Meetnet luchtkwaliteit uitgebreid

 • Faciliteren van waterstofvoertuigen

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws