Motie inzake visles in lijn met weten­schap


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de conceptovereenkomst voor verhuur van het visrecht 2024-2030

Constaterende dat:

- De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) vislessen aanbieden op basisscholen, in buurthuizen en bij speeltuinen;
- Vislessen volgens de AHV als doel hebben om kinderen op een verantwoorde wijze de eerste beginselen van het hengelen onder de knie te laten krijgen;

Overwegende dat:

- Sportvisserij Nederland en de AHV de wetenschappelijke consensus die er heerst rondom de pijn-, stress- en angstbeleving bij vissen onvoldoende uitdragen[1], zo valt met betrekking tot de lessen te lezen; “Als wordt beweerd dat vissen pijn beleven dan is dat zonder onderbouwing en op emotie”;
- Aangezien de AHV voorgaand als standpunt hanteert mag men ervan uitgaan dat er tijdens de lessen onjuiste informatie rondom pijnbeleving bij vissen wordt verstrekt;
- Vislessen daarom op dit moment niet bijdragen aan een respectvolle omgang met de natuur en in het wild levende dieren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- In gesprek te gaan met de AHV en te vragen om de inhoud van de vislessen in lijn te brengen met de wetenschappelijke consensus die heerst over pijn-, stress- en angstbeleving bij vissen;
- Een passage hierover op te nemen in de definitieve pachtovereenkomst.

Indieners,
A.L. Bakker
J. Veldhuyzen


Status

Verworpen

Voor

Lijst AV, Lijst Kabamba, DENK, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen