Amen­dement inzake beheers­bud­getten Groen­gebied Amstelland laten meegroeien met de bevol­kings­toename


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de zienswijze op het Ambitiedocument Sprong naar de Toekomst – Ambities 2023-2033 van recreatieschap Groengebied Amstelland

Overwegende dat:

  • In 2015 het beheertekort was opgelopen tot 800.000 euro en dit tekort maar deels is ingelopen in de afgelopen jaren;
  • Door jarenlang opgebouwde beheertekorten sommige delen van het areaal in kwaliteit achteruit zijn gegaan en het beoogde niveau B van de CROW-systematiek daar niet meer wordt gehaald;
  • Groei van het aantal inwoners in de nabije omgeving van Groengebied Amstelland, de recreatiedruk alleen maar verder zal verhogen in de komende jaren;
  • Met het huidige budget het alleen mogelijk is om een minimaal kwaliteitsniveau van onderhoud, beheer, toezicht en handhaving te garanderen;
  • Het voorstel van het recreatieschap is om voor de kadernota 2025 de jaarlijkse participantenbijdrage volgens de cyclus eventueel te anticiperen op meegroeien van het beheerbudget met de bevolkingstoename.

Besluit:
In het voorgestelde besluit onder 3 de zin toe te voegen:
Met dien verstande dat op pagina 2 van de zienswijze de tekst:
“Vooralsnog wordt de verwachting uitgesproken, dat in de kadernota 2025 van GGA met de participantenbijdrage ‘eventueel’ zal worden geanticipeerd op de bevolkingsgroei. Amsterdam kan een verhoging van de participantenbijdrage op basis van de bevolkingsgroei in principe ondersteunen. Amsterdam staat de komende jaren echter voor een aantal zware opgaves en heeft niet zonder
meer de financiële ruimte voor een nog verdere verhoging van de participantenbijdrage.”

Wordt gewijzigd in:
“Vooralsnog wordt de verwachting uitgesproken, dat in de kadernota 2025 van GGA met de participantenbijdrage ‘eventueel’ zal worden geanticipeerd op de bevolkingsgroei. Amsterdam kan een
verhoging van de participantenbijdrage op basis van de bevolkingsgroei ondersteunen. Voldoende natuurinclusief groenbeheer is van essentieel belang voor de biodiversiteit. Indien een verdere verhoging van de participantenbijdrage noodzakelijk is om de kwaliteit van het groen te waarborgen, dan stemt Amsterdam hier mee in."

Indiener(s),

M. Emmerik


Status

Verworpen

Voor

FvD, SP, PvdD

Tegen