Motie inzake Amster­damse wateren visloodvrij


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de conceptovereenkomst voor verhuur van het visrecht 2024-2030

Constaterende dat:

- Lood door veel hengelaars gebruikt wordt als verzwaring aan de vislijn, in kunstaas en in voerkorven;
- De Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 hebben ondertekend met als doel in 2027 loodvrij te hengelen;
- De verwachting is dat in 2028 een algeheel verbod op het gebruik van lood in de sportvisserij binnen de Europese Unie van kracht zal gaan;

Overwegende dat:

- Lood een gevaarlijke chemische stof is die schade toebrengt aan milieu, natuur en dier;
- Om verdere loodvervuiling te voorkomen het gebruik van vislood beter nu kan worden beeindigd dan verder in de toekomst;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- In overleg met de AHV te treden met als doel het gebruik van vislood op Amsterdamse wateren te beëindigen;
- De AHV op te roepen een eigen verbod in te voeren;
- Dit streven op te nemen in de definitieve pachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsportvereniging;
- De AHV te verzoeken haar leden proactief te informeren over het vergaand terugbrengen van loodgebruik middels alle communicatiekanalen die zij tot haar beschikking heeft.

Indieners,

A.L. Bakker
J.A. Veldhuyzen
N.A. Van Renssen


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD