Groen en stads­natuur


Natuur is van levensbelang. Door steeds meer bebouwing, wegen, recreatie en andere kortetermijnbelangen van de mens is er steeds minder ruimte voor dieren, bomen en struiken. Groen in en om Amsterdam houdt onze omgeving leefbaar: het houdt water vast, gaat hittestress tegen, zuivert de lucht en biedt een thuis aan vele soorten planten en dieren.

De Partij voor de Dieren wil Amsterdam radicaal vergroenen, want een groene gemeente is de beste garantie voor een gezond, gelukkig en toekomstbestendig Amsterdam

 • Bomen in Amsterdam beschermen

  De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor natuur en biodiversiteit in de stad. Helaas is de realiteit het tegenovergestelde. Bomen worden nog steeds op grote schaal gekapt. De Partij voor de Dieren zet zich in voor het behoud van de bomen en stelt bomenkap vaak aan de orde in de gemeenteraad.

  Een boom haalt CO2 uit de lucht, bevordert biodiversiteit, heeft een dempend effect bij wateroverlast en droogte en werkt bij hitte net zo verkoelend als tien energieslurpende airco’s. Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het één na beste moment is vandaag.

  Kappen met kappen!
  De Partij voor de Dieren wil criteria voor kapvergunningen flink aanscherpen en een herplantplicht voor elke gekapte boom waarbij de natuur- en klimaatwaarde van de gekapte boom als uitgangspunt wordt genomen. De totale stam- en kroonomvang van de gekapte boom zou bepalend moeten zijn voor het aantal bomen dat ter compensatie geplant wordt. Dit dient zoveel mogelijk binnen dezelfde omgeving te gebeuren en strikt gehandhaafd. Als herplanten niet mogelijk is, moeten de kosten voor het herplanten van een gelijkwaardige boom worden gestort in een op te richten gemeentelijk bomenfonds. Illegale kap wordt beboet. Bestaande bomen krijgen de ruimte en de juiste verzorging om te groeien en oud te worden.

  Meer informatie
 • Groen in de stad

  Wetenschappers waarschuwen dat we door het biodiversiteitsverlies het punt naderen waar veranderingen in de natuur onomkeerbaar zijn. Ook in Nederland staat natuur onder hoge druk. Natuurgebieden zijn opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de veeindustrie, brengen veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog maar 15% over. En het verlies aan plant- en diersoorten gaat nog altijd door.

  Groene steden en dorpen leveren ons daarom veel op: we besparen energie, hebben minder last van wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Met groen om ons heen zijn we stukken gezonder. Dat geldt niet alleen voor onszelf, maar ook en vooral voor onze kinderen. De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. We plaatsen het belang van een gezonde aarde boven het belang van economisch gewin op de korte termijn. We vinden dat iedereen recht heeft op een groene leefomgeving.

  In Amsterdam zet de Partij voor de Dieren zich dan ook in om het groen in en om de stad te beschermen en te laten toenemen.

  Meer informatie
 • Hoofdgroenstructuur versterken

  Natuurgebieden, parken, volkstuinen, plassen, sloten en groen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in een stad. Groen zorgt voor een beter opname van regenwater, waardoor onze voeten droog blijven. En voor verkoeling wanneer de stad opwarmt op hete zomerdagen. Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. De Partij voor de Dieren geeft natuur en stadsgroen de prioriteit die zij verdienen.

  Stadsnatuur van groot belang
  De balans tussen bouw en groen is wankel. De ruimte is schaars. De fractie zet zich er daarom voortdurend voor in om groen te behouden en uit te breiden, en te voorkomen dat stedelijk groen wordt opgeslokt door bouwprojecten, bijvoorbeeld door het beschermingsregime Hoofdgroenstructuur goed in de gaten te houden.

  De Partij voor de Dieren wil verbindingen tussen groene gebieden binnen de stad en het groene buitengebied versterken en aanleggen. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen. In gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland of onderdeel zijn van ecologische zones en structuren (zoals de Hoofdgroenstructuur en de Amsterdamse scheggenstructuur) mag niet worden gebouwd of kunstgrasvelden worden aangelegd.

  Stop ecocide
  Ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies van natuur moet erkend worden in Amsterdam. Ecosystemen hebben onze beschermening nodig: natuur verdient een stem en een eigen plek aan de onderhandelingstafel.

  Koester de parken en volkstuinen
  De bestaande volkstuinparken behouden hun huidige karakter. Dit betekent dat ze niet worden bebouwd. Ook komen in deze parken geen windmolens, snelfietspaden of bustrambanen. Ook maakt de Partij voor de Dieren zich sterk voor rust in de parken. Steeds meer worden parken ingenomen door grote festivals, wat verstorend werkt voor omwonenden en dieren.

  Groen & recreatie
  Het is belangrijk dat mensen de natuur leren kennen en waarderen, maar recreatie en toerisme mogen nooit ten koste gaan van de natuur zelf. Dier en natuur hebben ook rust en beschermgebieden nodig. De natuur moet zich kunnen herstellen en ontwikkelen. Er komen meer 'afgesloten' zones in natuurgebieden in en om Amsterdam, naar voorbeeld van de ‘Koeienweide’ in het Vondelpark.

  Lees in onze opinie-artikelen over onze visie op:
  - de Hoofdgroenstructuur
  - de volkstuinen
  - de parken.

  En hier lees je al onze groene standpunten.

  Meer informatie
 • Natuurinclusief bouwen

  Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door het radicaal vergroenen van gebouwen, straten en pleinen wordt Amsterdam een betere plek voor mens en dier. De Partij voor de Dieren wil in elke buurt meer groen, te beginnen in de meest versteende wijken en straten. Er komen volop bomen en struiken in de straten en speelnatuur voor kinderen. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’.

  Groen bouwen

  De Partij voor de Dieren wil uitsluitend natuurinclusief bouwen en renoveren. De eisen hiervoor worden vastgelegd in bouwvergunningen en prestatieafspraken met woningcorporaties. Hierin wordt rekening gehouden met maatregelen ter behoeve van klimaatadaptatie. Bij nieuwe woningen of bedrijfspanden zijn groene daken en gevels de nieuwe standaard. We zorgen voor nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren.

  De openbare ruimte wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht door minder oppervlaktes te verharden en meer beplanting aan te leggen. Ook maken we gebruik van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels. We willen via voorlichting en subsidies Amsterdammers verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Bij herinrichting van straten en stoepen worden standaard geveltuinen aangelegd waar mogelijk. Regenwater wordt zoveel mogelijk opgevangen in groene buffers of wadi’s.

  Meten is weten!
  Daarom willen we dat Amsterdam jaarlijks de aanwezigheid en spreiding van flora en fauna onderzoekt. Het beleid, van groenbeleid tot bouwvergunningen, wordt hierop afgestemd zodat de verscheidenheid en de staat van soorten gemonitord en beschermd kan worden. Amsterdam heeft verouderde digitale kaarten waar de nestplaatsen van de huismus, gierzwaluw en vleermuis op staan. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de nestplaatsen van deze beschermde gebouwbewonende diersoorten. De kennis over de locaties moet actief en zo vroeg mogelijk gebruikt worden bij vergunningverlening en bij meldingen over werkzaamheden aan gebouwen.

  Meer informatie

Groen en stadsnatuur

Wat we hebben bereikt

 • Volkstuinenbeleid verbeterd

  Volkstuinders schrokken in 2020 enorm van het nieuwe volkstuinenbeleid van het college. De huurprijzen zouden flink stijgen, er moest twintig procent van de grond ingeleverd worden en geasfalteerde fietspaden en nachtopenstellingen zouden zorgen voor ecologische barrières. Door de enorme druk van raadsleden, volkstuinders en media moest de wethouder haar plannen wijzigen.

 • Vergroening van schoolpleinen

  Amsterdamse schoolpleinen worden dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren verder vergroend. Dat is goed voor de leerlingen en het vergroenen van schoolpleinen draagt bij aan klimaatadaptatie en gaat hittestress en wateroverlast tegen.

 • Hangende tuinen aan gemeentelijk vastgoed

  Dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren komen er hangende tuinen aan het gemeentelijke vastgoed. De gemeente start met een pilot van tien groene gevels.

 • Omgevingsvisie 2050 aangescherpt

  In de Omgevingsvisie 2050 staat hoe Amsterdam transformeert in de komende decennia. De Partij voor de Dieren wil dat de stad een fijne leefomgeving is voor de Amsterdammers, planten en dieren en de schouders zet onder het oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Middels moties en amendenten hierover scherpten we de Omgevingsvisie 2050 aan.

 • Westerpark en Haven-Stad worden groener

  Amsterdam bouwt 50.000-70.000 woningen in Haven-Stad nabij het Westerpark. Voor het groen zouden de nieuwe bewoners grotendeels afhankelijk zijn van het bestaande Westerpark, waar het nu al uitermate druk is. Dankzij een motie van Jennifer Bloemberg-Issa wordt het Westerpark buiten de groennorm voor Haven-Stad gehouden.

 • Groen in Sluisbuurt beter beschermd

  De voltallige gemeenteraad heeft zich achter een voorstel van de Partij voor de Dieren geschaard over het uitbreiden van de Hoofdgroenstructuur in de Sluisbuurt.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Flits­be­zorging in Amsterdam ingeperkt

Elektrische fietsen die rakelings voorbij zoeven op het fietspad, darkstores die vanuit het niets opduiken in woonwijken en extra zwerfafval in onze kostbare groene parken. Flitsbezorgdiensten veroorzaken momenteel nog veel overlast voor bewoners. Maar er is goed nieuws! Het onlangs aangenomen bestemmingsplan Darkstores perkt deze overlast voor een deel in. Daarnaast roept een aangenomen voorstel ...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws