Terugblik op de raad: 20 september 2023


26 september 2023

Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben wij ons weer ingezet voor dierenwelzijn, milieu, de bescherming van groen en het opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Over de door ons ingediende moties, amendementen en gestelde mondelinge vragen kun je in deze terugblik meer lezen.


Weidegang van paarden

Volgens berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad staan de paarden van de Hollandsche Manege slechts enkele weken per jaar in de wei. Weidegang is ontzettend belangrijk voor paarden - zij hebben hier van nature een grote behoefte aan. Raadslid Judith Krom besloot daarom om mondelinge vragen aan de wethouder te stellen. De wethouder gaf aan dat er contact met de manege is geweest: de manegehouder stelde dat er per paard gekeken wordt welke er naar de wei kan gaan. De verdere controle hiervan is helaas geen gemeentelijke taak, maar een taak van de NVWA, aldus de wethouder. Wel ziet ze mogelijkheden om het gesprek aan te gaan met maneges om het bevorderen van dierenwelzijn op te nemen in de nieuwe Agenda Dieren.


Visverbod in Amsterdamse wateren

Verder werd er tijdens deze raad gestemd voor het initiatiefvoorstel van Judith om hengelen in Amsterdamse wateren te verbieden. Met dit voorstel wilde onze partij het pachtcontract van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging permanent beëindigen na afloop van het huidige contract. De bespreking van dit voorstel mocht tijdens een eerdere commissie op veel belangstelling van sportvissers rekenen. Het initiatiefvoorstel is verworpen.


Vleermuizen en isolatie

Bedrijven en woningeigenaren die de spouwmuren van een woning willen isoleren, moeten eerst goed onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. Hierdoor loopt het isoleren van huizen vertraging op. Fractievoorzitter Anke Bakker stelde vragen. "Het is triest dat isolatie zo veel vertraging oploopt, zeker in de huidige klimaatcrisis. Maar bepaalde diersoorten zijn niet voor niets beschermd. In de huidige biodiversiteitscrisis willen we niet nog meer diersoorten verliezen. Bovendien sterven vleermuizen een afschuwelijke dood wanneer er onder hele hoge druk isolatiemateriaal de muren in gaat. Ze maken geen schijn van kans. Als dit door het hele land gebeurt, zullen er soorten uitsterven." Er zal voor de hele stad een soortenmanagementplan gemaakt worden, aldus de wethouder."Bepaalde diersoorten zijn niet voor niets beschermd. In de huidige biodiversiteitscrisis willen we niet nog meer diersoorten verliezen."


Geen hotel in de Kinkerbuurt

Er sprake is van woningnood, er heerst dakloosheid en er is een groot tekort is aan betaalbare woningen. In het 'Gat van de Kinkerbuurt' komen er alsnog 55 hotelappartementen voor verblijf van een week tot een jaar. Op deze locatie legt dit teveel druk op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Raadslid Marc Emmerik was daarom mede-indiener van de aangenomen motie om geen hotel met 55 kamers op deze plek toe te staan.

Kinderrechten bij dakloosheid

Ook Judith was mede-indiener van een tweetal moties. Allereerst de aangenomen motie om te onderzoeken hoe de rechten, belangen en behoeftes van kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid structureel meegenomen kunnen worden in het beleid. Dit wordt namelijk onvoldoende meegenomen in besluiten rondom onderdak en huisvesting, terwijl de gevolgen van zo'n situatie enorm veel impact kan hebben op hun (geestelijke) gezondheid.

Tijdelijke woningen voor gescheiden ouders

Om dakloosheid te voorkomen en het welzijn van kinderen te garanderen, diende Judith samen met andere partijen ook een motie in om tijdelijke woonruimtes voor gescheiden ouders te faciliteren. De motie werd aangenomen: samen met de Regenbooggroep en andere woningbouwcorporaties zal er onderzocht worden hoe er in Amsterdam meer tijdelijke woonruimtes gerealiseerd worden voor gescheiden ouders die zorg dragen voor hun kinderen.

Woonwagens in de Hoofdgroenstructuur

In het concept “Beleidskader woonwagens en standplaatsen” wordt gesteld dat Amsterdam actief op zoek gaat naar geschikte nieuwe locaties om het aantal standplaatsen voor woonwagens uit te breiden. Marc diende tijdens deze raad een amendement in om de beschermde status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen bij de plaatsing van woonwagens. Woonwagenbewoners dient een eer aangedaan te worden door plekken toe te wijzen waar geen discussie over zou kunnen ontstaan. Het amendement werd door de raad verworpen.

Input van gemeenteraad op PPLG

Een motie van Marc werd wel aangenomen. De gemeenteraad dient, als hoogste orgaan binnen de gemeente zijnde, volgens hem betrokken te worden bij het proces van de formulering van input op de startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) NH. Daarnaast wordt de provincie Noord-Holland verzocht of een afgevaardigde van de gemeente Amsterdam deel kan nemen aan de Regietafel PPLG & Stikstof.

Een Amsterdamse landbouwvisie

In het kader van de PPLG en omdat er sprake is van een grote landbouwtransitie, diende Marc ook een motie in om een Amsterdamse landbouwvisie te ontwikkelen. In deze visie werd onder andere gepleit voor het verbinden van lokaal aanbod aan vraag, de transitie naar plantaardige eiwitten en de uitfasering van pesticiden. Deze visie werd helaas verworpen door de raad.

Hier teruglezen: al onze ingediende moties en amendementen, initiatiefvoorstellen en vragen.