Amen­dement inzake natuur­in­clu­sieve bouw


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de propositie voor deelregio Amsterdam voor de nieuwe MRA-agenda 2024 – 2028

Overwegende dat:

P.M.

Besluit:

- In beslispunt 2 in het besluit tot vaststellen van de propositie, waarin een aantal belangrijke punten worden opgesomd, het volgende punt:
“2.5. Zet in op meer duurzaam bouwen in de woningbouw;”

te vervangen door het volgende punt:
“2.5. Zet in op meer duurzaam en natuurinclusief bouwen in de woningbouw;”

- Om overeenkomstig de propositie aan te passen:

Op pagina 23, 2e alinea, aan het volgende stuk tekst:
“De afgelopen jaren hebben we als regio laten zien dat woningbouw en duurzaamheidsambities samen kunnen gaan. In de Green Deal Houtbouw hebben we de eerste stappen gezet naar circulair bouwen. De komende jaren willen we onderzoeken of we samen kunnen doorpakken op biobased bouwen, circulaire materialen en het creëren van energiezuinige woningen. Daarbij willen we ook kijken naar energiearmoede, want iedereen moet mee kunnen profiteren van de energietransitie.”

toe te voegen:
“Een andere duurzaamheidsambitie in de woningbouw die in regionaal verband meer aandacht verdient is natuurinclusiviteit, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw.”

Indiener,
A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21, FvD, VVD

Lees onze andere moties

Amendement inzake verduurzaming industrie en landbouw

Lees verder

Motie inzake de Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024-2027 en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 – 2032 van de Vervoerregio

Lees verder

    Word actief Doneer