Motie inzake jaar­ver­slagen en visstand­be­heer­plannen de raad doen toekomen


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de conceptovereenkomst voor verhuur van het visrecht 2024-2030

Constaterende dat:

- In de concept pachtovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) is opgenomen dat de AHV jaarlijks verslag uitbrengt van haar werkzaamheden en per watertype in Amsterdam visstandbeheerplannen opstelt;
- In de concept pachtovereenkomst ook is opgenomen dat de AHV jaarlijks verslag doet van haar activiteiten, instructies aan leden, opleiding van leden om verantwoord te vissen en de bijdrage aan ecologisch waterbeheer;
- De raad het hoogste orgaan is in de gemeenteraad;

Overwegende dat:

- De raad in staat moet worden gesteld om haar controlerende taak goed uit te voeren

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- De jaarverslagen en de verslagen van de evaluatie TKN aan te bieden aan de commissie waar de portefeuille Dierenwelzijn is belegd;
- Deze wijzigingen op te nemen in de definitieve pachtovereenkomst.

Indieners,

A.L. Bakker
J. Veldhuyzen


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD