Dieren


Ook dieren zijn inwoners van Amsterdam en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat Amsterdam zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis. Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen Amsterdam , voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren. Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn van het beleid, zodat de gemeente werkelijk bescherming biedt aan al haar inwoners. Om dierenleed te voorkomen en te bestrijden, is het belangrijk dat bij elke beslissing van de gemeente waarbij dieren een rol spelen, ook de belangen van dieren serieus worden meegewogen.

 • Bont

  Bont is een overbodig en wreed modeproduct. In Nederland is de overgrote meerderheid van de bevolking al decennia tegen het gebruik van bont. De import en verkoop van honden-, katten- en zeehondenbont is al verboden, net als het fokken van chinchilla’s en vossen. Jaarlijks worden er in Nederland echter nog steeds 9,7 miljoen nertsen vergast en gevild voor hun bont. Nertsen zijn ongedomesticeerde dieren, die in de kleine kooien van de bontfokkerijen vervallen tot stereotiep en zelfbeschadigend gedrag. De Partij voor de Dieren vindt dat dieren geen modeaccessoire zijn.

  Niet alleen landelijk maar ook in Amsterdam heeft de Partij voor de Dieren bont op de (politieke) agenda gezet. We proberen mensen bewust te maken van het leed dat achter bont(kragen) schuilgaat en maken het beleid van de gemeente Amsterdam diervriendelijker. We zetten ons in voor een bontvrije toekomst.

  In november 2012 werd een motie van onze fractie aangenomen, waarin we het college vroegen zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont(kragen). Een maand later hebben we ervoor gezorgd dat bont ook als weigeringsgrond kan dienen bij het verstrekken van subsidies. Door dit amendement kan het college weigeren een subsidie te verlenen, wanneer de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd het gebruik van of de verkoop van bont omvat. In beide gevallen stemden alleen VVD en CDA tegen. Lees hier de Algemene Subsidieverordening Amsterdam.

  English - Last November 2012, the Animal Rights Party Amsterdam addressed the policy around fur again when the municipal budget for 2013 was discussed and determined. We then asked by a motion for the city’s council of mayor and aldermen to officially make the statement that Amsterdam is against the use of and the sale of fur (or fur collars) in clothing. This motion has passed, with only the votes of the VVD (liberal party) and CDA (christian democrats) against it.

  After that, in December, Amsterdam’s new subsidy ordinance was being discussed and renewed. We then wrote an amendment about fur, in which we suggested that when someone applies for subsidy, and the activity for which the subsidy is being used contains the use of or sale of fur, that this can be a reason to refuse granting the subsidy. Again, the amendment passed and only the liberal party (VVD) and the christian democrats (CDA) voted against.

  The motion and amendment caused some buzz in the press. We also drove around town in an especially for this occasion equipped car to inform the public about the horrors of the fur industry.

  Meer informatie
 • Damherten, Waterleidingduinen

  In Nederland wordt voor het plezier gejaagd op wilde dieren, vaak onder het mom van populatiebeheer. Dit gebeurt ondanks het feit dat een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden. Jaarlijks worden er twee miljoen wilde dieren doodgeschoten en nog eens twee miljoen dieren aangeschoten. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek wordt letterlijk aan flarden geschoten. De jacht zorgt voor overpopulatie doordat het wegvallen van grote aantallen dieren, de reproductie stimuleert. Afschot, het uitzetten en het bijvoederen van dieren verstoort het natuurlijk evenwicht.

  De Partij voor de Dieren wil een einde aan de plezierjacht, inclusief het afschot van dieren in het kader van zogenaamde populatiebeheer.

  In Amsterdam zijn de damherten die leven in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) of herten in die regio die afkomstig zijn uit de AWD, al jaren een heet hangijzer. De gemeente Amsterdam is eigenaar van de AWD. Het natuurgebied is de bron van het Amsterdamse drinkwater. Waternet beheert het gebied. In de AWD leven damherten, die al jaren worden bedreigd met afschot. De Partij voor de Dieren Amsterdam zet zich er blijvend voor in om deze herten te beschermen.

  Meer over damherten

  Meer informatie
 • Dierenopvang

  Ieder jaar belanden er vele tienduizenden honden en katten in Nederlandse asiels. Daar komen alle konijnen, knaagdieren, reptielen en andere dieren nog bij. Hoewel de opvang van gevonden of afgestane dieren een wettelijke taak is van gemeenten, laat de overheid het lelijk afweten. Het zijn vooral hardwerkende vrijwilligers die de dierenasielen en opvangcentra draaiende houden en de financiële nood loopt al jaren op. Goede opvang voor alle diersoorten is nodig. Dierenasielen en dierenambulances moeten ondersteund worden bij hun professionalisering.

  Ook noodhulp aan vrij levende dieren moet worden verbeterd. Dieren moeten een vaste plaats krijgen in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen. Opvangcentra hebben meer ondersteuning nodig. De Partij voor de Dieren zet zich in Amsterdam in voor diervriendelijk beleid en een solide opvang voor alle dieren, met voldoende financiële middelen.

  Meer informatie
 • Dierentuin, Artis

  De Partij voor de Dieren is van mening dat een dierentuin alleen een aanvaardbare, bij voorkeur tijdelijke, huisvesting kan zijn voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of niet daarin teruggezet kunnen worden. Het welzijn van het dier moet centraal staan, en niet het tentoonstellen van het dier aan publiek.

  Een dierentuin is geen natuurlijke leefomgeving van dieren en zal dit ook nooit worden. Dierentuinen beroven dieren van hun vrijheid met als enige doel ze aan mensen te tonen. De leefruimte is te klein voor natuurlijk gedrag. Apathisch en stereotiep gedrag, stress, abnormaal moederzorggedrag voor de pasgeborenen en een verlaagde weerstand komen veel voor onder dieren in dierentuinen.

  Het fok- en euthanasiebeleid van dierentuinen in Nederland baart de Partij voor de Dieren zorgen. Wij zijn van mening dat euthanasie van gezonde dieren waarvoor de dierentuin door aankoop of door eigen fokkerij bewust de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, ethisch niet verdedigbaar is. Op dit punt deugt de ethische code van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) niet, gezien die toestaat dat dierentuinen blijven fokken met dieren aan wie 'binnen de collectie geen geëigende plaats meer kan worden geboden'.

  De Partij voor de Dieren vindt dat een dierentuin als Artis geen educatieve waarde heeft, ook al wordt dat vaak beweerd. Dierentuinen laten de bezoekers niet zien hoe de dieren in hun natuurlijke omgeving leven. Ze suggereren bovendien dat het moreel gerechtvaardigd is om dieren van hun vrijheid te beroven om ze aan mensen te tonen.

  De Partij voor de Dieren zet zich er sinds haar aantreden in de Amsterdamse gemeenteraad voor in om aan de zeer hoge jaarlijkse subsidie voor Artis de voorwaarde te verbinden dat het aantal soorten dieren en het aantal dieren in Artis niet meer toeneemt. Een motie hiertoe werd aangenomen, maar moet nog worden uitgewerkt.

  Meer informatie
 • Dierenwelzijn

  De Partij voor de Dieren is de eerste en enige partij ter wereld die de belangen van dieren, natuur en milieu centraal stelt. De Partij voor de Dieren opereert vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk is in de politiek. Waar de andere politieke partijen hun inspanningen goeddeels richten op het behartigen van de kortetermijnbelangen van de mens, probeert de Partij voor de Dieren mensen ertoe te bewegen verder te kijken dan alleen het belang van de eigen soort.

  ‘Alles van waarde is weerloos’. Dit gaat vooral op voor alles wat het meeste waard is voor het leven: schone lucht, schoon water, een schone bodem, een stabiel klimaat en een harmonieuze omgang tussen alle levende wezens. De Partij voor de Dieren wil het heersende recht van de sterkste doorbreken en opkomen voor de belangen van de zwakste. Dieren zijn dat in onze samenleving bij uitstek. Net als natuur- en milieuwaarden.

  Ook Amsterdam hebben wij de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van dierenwelzijn, variërend van de dieren in Artis, tot varkens in stadslandbouwprojecten en van bijen tot aan met olie besmeurde vogels in de haven.

  Meer informatie

Dieren

Wat we hebben bereikt

 • Catering Amsterdam vegetarisch

 • Koetspaarden vanaf 2019 niet meer welkom op de Dam

 • Reclame-uitingen met dieren verboden

 • Minima-regeling dierenarts

 • Monitoring op handhaving dierenmishandeling

 • Levende kerststallen ontmoedigd

 • Diervriendelijke buitenverlichting

 • Geen dierproeven vanuit nieuw Amsterdams Life Sciences instituut

 • Dierenmishandeling handhavingsprioriteit

 • Extra budget voor dierenambulance

 • Praxis stopt met verkoop dieren

 • Opvanglocatie voor kippen

 • Gebruik van bont weigeringsgrond subsidie

 • Nachtopvang voor dakloze hondenbezitter tijdens kou

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws