Motie inzake betrek de raad bij de input op het PPLG NH


21 september 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Jaarverslag 2022 van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

- de startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied NH op 28 juni j.l. is gepubliceerd;

- Provincie Noord-Holland de komende tijd in gesprek gaat met o.a. de gemeente Amsterdam over de verdere invulling van de PPLG;

Overwegende dat:

- de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen de gemeente betrokken dient te worden bij dit proces;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- om de raad te betrekken bij de formulering van input van de gemeente Amsterdam op de startversie van het PPLG NH;

- de Provincie Noord-Holland te verzoeken of een afgevaardigde van de gemeente Amsterdam deel kan nemen aan de Regietafel PPLG & Stikstof

Indiener,
M. Emmerik


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, overigepartijen

Tegen

FvD, JA21

Lees onze andere moties

Motie inzake maak een Amsterdamse landbouwvisie

Lees verder

Motie inzake geen hotel van 55 kamers in het Gat van de Kinkerbuurt

Lees verder

    Word actief Doneer