Motie inzake geen hotel van 55 kamers in het Gat van de Kinker­buurt


21 september 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsvoordracht Kennisnemen omgevingsvergunning appartementenhotel JP Heijestraat / Borgerstraat / Kinkerstraat

Overwegende dat

• Het Gat van de Kinkerbuurt al jaren braak ligt, vanwege fouten in de vergunningverlening en procedures;

• Nu er alsnog 55 hotelappartementen komen voor verblijf van een week tot een jaar (longstay), voor ‘internationale culturele creatieven’, omdat blijkens de stukken bij de verguning Oud-West in trek zou zijn bij de ‘creatieve kennisnetwerker’;

• De omgevingsvergunning voor het appartementenhotel eerder is geweigerd, maar daar ten onrechte alleen het overnachtingsbeleid aan ten grondslag is gelegd;

• De gemeenteraad op 7 november 2019 een amendement heeft aangenomen waardoor de hotelbestemming van deze locatie is geschrapt;

• Er sprake is van woningnood, er dakloosheid heerst en ook in Oud-West een groot tekort is aan betaalbare woningen;

• De ontwikkelaar nu de kans heeft gekregen een nieuw bouwplan in te dienen, zonder dat het gewijzigde bouwplan ter inzage heeft gelegen en in strijd met de Handreiking Participatie;

• Een appartementenhotel op deze locatie teveel druk legt op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid, oa vanwege de parkeerdruk en toegenomen verkeer;

• Dat de taken en bevoegdheden door het college zijn gedelegeerd aan de stadsdelen, maar dat de uitoefening moet plaatsvinden binnen de geldende stedelijke kaders;

• Een verleende omgevingsvergunning ‘ex nunc’ getoetst moet worden en in februari 2023 niet of onvoldoende is meegewogen dat de vergunningverlening in strijd is met de Agenda Autoluw, met de Omgevingsvisie 2050 en met de Groenvisie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

• Met de raad in gesprek te gaan over de grenzen in de stedelijke kaders waarbinnen het college haar bevoegdheid tot verlening van omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan uitoefent, al dan niet gemandateerd aan het dagelijks bestuur en hiervoor met de raad een richtlijn uit te werken.

Indieners,
N.A. van Renssen (GL)
R. Alberts (SP)
N. Ahmadi (Lijst AV)
M. Emmerik (PvdD)
B. Minderhoud (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, FvD, DENK, PvdA, GroenLinks, SP, Lijst Kabamba

Tegen

D66, VVD, JA21, VOLT

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake betrek de raad bij de input op het PPLG NH

Lees verder

Amendement inzake krimp luchtvaart

Lees verder

    Word actief Doneer