Amen­dement inzake Het uitsluiten van loca­tie­pro­fielen voor het beleids­kader woon­wagens en stand­plaatsen in de Hoofd­groen­structuur


21 september 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over beleidskader woonwagens en standplaatsen

Constaterende dat:

- in het concept beleidskader woonwagens en standplaatsen wordt gesteld dat gemeente Amsterdam actief op zoek gaat naar geschikte nieuwe locaties om het aantal standplaatsen uit te breiden voor de korte, middellange en lange termijn;

- in de bijgevoegde locatieprofielen drie locaties binnen de het vigerende beleidskader Hoofdgroenstructuur en het nieuw voorziene beleidskader Hoofgroenstructuur vallen;

- deze locaties negatief worden geadviseerd door de TAC;

Overwegende dat:

- woonwagenbewoners eer aan gedaan dient te worden door ze plekken toe te wijzen waar geen discussie over zou kunnen ontstaan;

- de beschermde status van de Hoofdgroenstructuur gewaarborgd hoort te zijn in dit beleidskader;

- afwijkingsbesluiten op de hoofdgroenstructuur slechts bij hoge uitzondering gemaakt zouden moeten worden;

- dit beleidskader over de huidige collegeperiode heen getild wordt;

- woonwagenbewoners zelf aangeven een rol te kunnen spelen in het vergroenen van verstedelijkt gebied.

Besluit:

aan het raadsbesluit het volgende beslispunt toe te voegen:

“4. Bij de locatiekeuze omtrent het uitbreiden van het aantal standplaatsen voor woonwagens op korte, middellange en lange termijn, de locaties binnen de hoofdgroenstructuur uit te sluiten.”

Indiener,
M. Emmerik


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

overigepartijen