Motie inzake maak een Amster­damse land­bouw­visie


21 september 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Jaarverslag 2022 van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

- er sprake is van een grootschalige landbouwtransitie;

- de Provincie Noord-Holland momenteel werkt aan het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG);

- het Amsterdamse landelijk gebied onlangs is uitgebreid met stadsgebied Weesp en nu een aanzienlijk groot gebied betreft;

Overwegende dat:

- het huidige landbouwsysteem het milieu te zwaar belast en de natuur en biodiversiteit hier enorm onder leiden;

- een Amsterdamse landbouwvisie ons de mogelijkheid geeft een eigen toekomstbeeld te schetsen en ons handvaten geeft om het eigen landelijk gebied te transformeren en richting de provincie en het Rijk te lobbyen;

- het ontwikkelen van een landbouwvisie in lijn is met het advies van de TAC om een metropolitaan landbouwbeleid te maken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Een Amsterdamse landbouwvisie op te stellen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

- Verbinden van lokaal aanbod aan vraag;
- De transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten;
- De uitfasering van pesticiden in de landbouw;
- Het tegengaan van bodemdaling en veenoxidatie;
- Het herstel van biodiversiteit, waaronder het bodemleven;
- Het verbeteren van de waterkwaliteit in lijn met de Europese Kaderrichtlijn Water;
- Het creëren van fysieke ruimte voor biobased bouwgrondstoffen;

Indiener,

M. Emmerik


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, SP, Lijst Kabamba

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Amendement inzake Het uitsluiten van locatieprofielen voor het beleidskader woonwagens en standplaatsen in de Hoofdgroenstructuur

Lees verder

Motie inzake betrek de raad bij de input op het PPLG NH

Lees verder

    Word actief Doneer