Partij voor de Dieren scherpt Omge­vings­visie 2050 aan


18 juli 2021

Hoe transformeert Amsterdam de komende decennia? In de gemeenteraad van juli spraken we over de toekomst van onze stad. Een stad die als het aan de Partij voor de Dieren ligt een fijne leefomgeving is voor de Amsterdammers, planten en dieren. En een stad die z’n schouders zet onder het oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Middels moties en amendenten scherpten we de Omgevingsvisie 2050 aan.

Motie klimaatscenario's aangenomen
Alle alarmbellen voor deze planeet gaan af. Het KNMI waarschuwde onlangs dat de opwarming van de aarde binnen 9 jaar al 1,5 graad kan zijn: het eigenlijke maximum dat is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Een pandemie veroorzaakt door zoönose raast over de aardbol en ontwricht de samenleving en de biodiversiteit daalt in hard tempo. We moeten alles op alles zetten om de aarde leefbaar te houden.

In de Amsterdamse Omgevingsvisie op 2050 moet aan de oplossingen voor deze crises gewerkt worden. Door het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties wordt met scenario’s gewerkt om de mogelijke gevolgen van de verhitting van de aarde in beeld te brengen. Het KNMI heeft de gevolgen hiervan voor Nederland in kaart gebracht. Onze motie om te onderzoeken wat deze verschillende klimaatscenario’s van het IPCC kunnen betekenen voor de Amsterdamse Omgevingsvisie is aangenomen. Ook de motie over het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden en waar mogelijk te herstellen is aangenomen.

Amsterdam: energie besparen
Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa: "De eerste stap naar een duurzaam Amsterdams energiebeleid is energie besparen. Zo wil ik bijvoorbeeld weten wat de mogelijkheden in het Omgevingsplan zijn om terrasverwarmers aan te pakken. En uiteraard heeft de Partij voor de Dieren vragen over de groter vervuilers: waarom staat er in de Omgevingsvisie niet meer in over de krimp van Schiphol of het stoppen met het kappen en verbranden van bomen in biomassacentrales om de stad te verwarmen?"

Ook diende de Partij voor de Dieren een motie in om afstand te nemen van de doelstellingen van de MRA wat betreft de uitbreiding van het aantal databedrijven in Amsterdam. Zonder dat we hier in de raad echt goed over gesproken hebben moeten er 2000 extra energieslurpende databedrijven in Amsterdam komen!

Bloemberg-Issa: "Als we het hebben over het halen van de klimaatdoelstellingen vragen wij ons af waarom deze forse toename van energieconsumptie door het MRA wordt besloten. De Partij voor de Dieren vindt dat het ontwikkelen van beleid een taak is van het Amsterdams gemeentebestuur en niet van de MRA. Daarom heb ik ook een motie ingediend waarin de raad uitspreekt dat afspraken die het college met de MRA maakt volkomen vrijblijvend zijn als ze niet door de gemeenteraad zijn goedgekeurd."

Monitor groennorm aangenomen
Het college stelt maximaal te verdichten en belooft tegelijkertijd meer en betere natuur door de hele stad. Amsterdammers zijn niet gerust op al die mooie, groene beloftes en vergezichten, net als de Partij voor de Dieren. "Bij nieuwbouwprojecten worden de normen voor vierkante meters groen en sport keer op keer niet gehaald. En zo wordt bouwen, bouwen, bouwen in onze stad steeds meer stouwen, stouwen, stouwen. Voor een prettige leefomgeving moeten we goed in de gaten houden dat er voldoende ruimte blijft voor sport en groen", zegt Jennifer Bloemberg-Issa.

Sinds kort heeft Amsterdam een instrument waarmee we continu kunnen monitoren of de sportnorm in een gebied wordt gehaald. Sportnormen worden soms niet gehaald, en worden dan mogelijk naar andere gebieden verplaatst. Ook groennormen worden vaak niet gehaald bij bouwprogramma’s. Regelmatig verwijst het college naar compensatie buiten het plangebied. De Partij voor de Dieren diende een motie in om een monitor groennorm te ontwikkelen, zodat er zo goed mogelijk inzicht is in de toepassing van de groennorm in de stad. Deze motie is aangenomen.

In de Omgevingsvisie is ook te lezen dat er aan de zuidzijde van de Gaasperplas woningbouw kan worden toegevoegd. En dwars door het Westerpark en de volkstuinen staan tram-/busbanen en diverse fietssnelwegen in de planning. Het park wordt in tweeën gesplitst, het drukke verkeer wordt het park binnengehaald en de ecologische verbindingen verbroken. Het leefgebied van de vos, ijsvogel en ransuil wordt verstoord, maar ook van de Amsterdammer die op zoek is naar rust en ruimte om even te ontsnappen aan de drukke stad. Is dit wat het college bedoelt met meer en betere natuur? Een amendement om de tram en-of busbaan door het Westerpark uit de Omgevingsvisie te halen werd helaas weggestemd door D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, NIDA en JA21.

De Partij voor de Dieren wil ook dat wordt nagegaan waar we de natuurbescherming in de stad juridisch kunnen versterken. En om in de beoordelingscriteria van de Hoofdgroenstructuur op te nemen dat het niet is toegestaan om bijvoorbeeld in een park of ecologisch waardevol groen gebied kunstgrasvelden aan te leggen.

Maatschappelijke voorzieningen
En dan de maatschappelijke voorzieningen: de Partij voor de Dieren kan niet begrijpen dat dit college blijft volhouden dat er genoeg maatschappelijke voorzieningen worden gecreëerd bij bouwprojecten. Waarom is het dan nog steeds nodig dat boerderij Langerlust, wat een bestaande horecavoorziening was, een zorgvoorziening moet worden en er nieuwe horecaplekken ten koste van de natuur het Gaasperpark moeten komen?

Ook toegankelijke zorg in eigen buurt staat onder druk omdat zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen in de knel komen door de stijgende huurprijzen van een praktijkruimte. Is de wethouder bereid om ook aan een doelstelling te denken zodat de gemeente zich maximaal inspant om laagdrempelige zorg en ondersteuning in eigen wijk voor Amsterdammers te realiseren en behouden?

Dierenwelzijn opgenomen in Omgevingsvisie
Dierenwelzijn is in de Omgevingsvisie opgenomen naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Goed is dat in de Omgevingsvisie wordt aangegeven dat landbouwdieren de ruimte horen te hebben en te beschikken over schuilmogelijkheden tegen extreme weersomstandigheden. Daarom wordt voorzien in planologische mogelijkheden voor bijvoorbeeld schuilstallen en (semi-)natuurlijke schuilgelegenheden. Dat is hartstikke belangrijk.

Er is ook aandacht voor natuurinclusief bouwen. Er staat dat bij bouwplannen of veranderingen in de openbare ruimte de zorg voor dieren zo vroeg mogelijk wordt meegenomen in keuzes en afwegingen. Een amendement over faunauittreedplaatsen is aangenomen.

Lichtvervuiling veroorzaakt voor mensen en bijna alle soorten dieren hinder. Is de wethouder bereid om later in het omgevingsplan te borgen dat indien verlichting noodzakelijk is bij kavels, routes of gebieden die aan groen- of waterstructuur grenzen, alleen diervriendelijke verlichting wordt toegepast?

Amsterdam: stad met oog voor dierenwelzijn, klimaat en groen!
Middels een aantal moties van de Partij voor de Dieren is de Omgevingsvisie 2050 aangescherpt. Een aantal moties en amendementen vond helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad. Duidelijke keuzes voor een Amsterdam dat het groen beschermt, de oplossingen zoekt voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis en een stad met een prettige leefomgeving zijn en blijven hard nodig. De Partij voor de Dieren blijft hiervoor knokken!

Gerelateerd nieuws

Te veel honingbijen in Amsterdam?

"Imkeren is in Amsterdam zo'n succes geworden dat er op sommige plekken in de stad teveel honingbijen zijn voor het voedselaa...

Lees verder

Amsterdam vergroent met hangende tuinen

De Partij voor de Dieren vergroent de stad. Dankzij een amendement van de Partij voor de Dieren komen er hangende tuinen aan ...

Lees verder