Motie inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (onderzoek klimaat­sce­nario's IPCC)


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende:

  • dat we ons in een klimaatcrisis bevinden die nu al grote gevolgen heeft voor de levens, leefwijze en leefomgeving van mensen en dieren over de hele wereld, met name in het mondiale Zuiden en dat de ontwrichtende gevolgen van deze crisis alleen maar zullen toenemen.

Overwegende:

  • dat toenemende klimaatontwrichting vraagt om een klimaatrobuuste ruimtelijke inrichting met aandacht voor de gevolgen van (extreme) regenval aan de ene kant en (extreme) hitte en droogte aan de andere kant.
  • dat het IPCC, het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, met verschillende scenario’s werkt om de mogelijke gevolgen van de verhitting van de Aarde in beeld te brengen en dat het KNMI de gevolgen van deze vier scenario’s voor Nederlands in kaart heeft gebracht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • te onderzoeken wat de verschillende klimaatscenario’s van het IPCC zouden betekenen voor de Omgevingsvisie Amsterdam 2050;
  • de uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij de tweejaarlijkse monitoring en herijking van de Omgevingsvisie.

Indieners,

J.F. Bloemberg-Issa
N.A. van Renssen
N.T. Bakker
D.F. Boutkan
D.O.C. De Jager
H. Naoum Néhmé
J.A. Veldhuyzen
W. van Soest
T. Kuiper


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (Afspraken MRA)

Lees verder

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (raad informeren over mogelijkheden bodemdaling tegengaan en herstellen)

Lees verder

    Word actief Doneer