Motie inzake de Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (instrument monitor groennorm ontwik­kelen)


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een

menselijke metropool’.

Constaterende dat:

  • er op verzoek van de wethouder Sport door de directies OJZ en Sport en Bos gezamenlijk een instrument is ontwikkeld waarmee de toepassing van de sportnorm accuraat gemonitord kan worden;
  • dit instrument tot doel heeft de raad zo goed mogelijk te kunnen informeren over de toepassing van de sportnorm en ter nadere onderbouwing van de besluitvorming van de verschillende plan- en deelgebieden en van de investeringsaanvragen bij de Voorjaarsnota;
  • de commissie ZJS op basis van het ontwikkelde instrument geïnformeerd zal worden over resultaten.

Overwegende dat:

  • Amsterdam bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden naast de sportnorm ookeen groennorm hanteert als onderdeel van de Amsterdamse referentienormvoor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen;
  • het doel van deze norm is om groen een vaste plek te geven in ruimtelijke plannen en er daarmee voor te zorgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor groen;
  • de groennorm bij aan de raad voorgestelde bouwprogramma’s echter vaak niet behaald wordt binnen het betreffende plangebied;
  • gezien de toenemende druk op de ruimte, het heel belangrijk is dat groen onderdeel blijft uitmaken van de stad en de gemeenteraad zo optimaal mogelijk inzicht wordt geboden in de toepassing van de groennorm.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • een met de ‘Monitor sportnorm voor (anders) georganiseerde buitensport’ vergelijkbaar instrument te ontwikkelen waarmee de toepassing van de groennorm accuraat gemonitord kan worden.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, DENK, CDA, CU, FvD, D66, PvdA, PvdO, PvdD, BIJ1

Tegen

SP, JA21, NIDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake transformeer een van de warmste plekken van de binnenstad tot een echte groene oase

Lees verder

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (natuurbescherming versterken)

Lees verder

    Word actief Doneer