Motie inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (raad infor­meren over moge­lijk­heden bodem­daling tegengaan en herstellen)


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke metropool’.

Constaterende dat:

  • In de Omgevingsvisie is te lezen dat de kwaliteit van landschappen omhoog gaat door omschakeling naar kringlooplandbouw, tegengaan van bodemdaling en herstel van biodiversiteit;
  • uit de in februari jl. door wethouder Ruimtelijke Ordening georganiseerde technische sessie inzake de voortgang van de aanpak van bodemdaling in het landelijke gebied echter naar voren kwam dat de rol van Amsterdam bij het tegengaan van bodemdaling beperkt is en de provincie de belangrijkste partij is;
  • de gemeente geen programma’s heeft voor het op- of uitkopen van gangbare veeteeltbedrijven om deze te vervangen door andere bestemmingen zoals natuur of natte landbouw.

Overwegende dat:

  • het tegengaan en herstellen van bodemdaling erg belangrijk is om co2 uitstoot te beperken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de raad voor het eerste kwartaal van 2022 te informeren over de nieuwe mogelijkheden die het Omgevingsplan biedt om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan en waar mogelijk te herstellen.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA, JA21, PvdO

Tegen

VVD, NIDA

Lees onze andere moties

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (onderzoek klimaatscenario's IPCC)

Lees verder

Motie inzake Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (raad informeren over mogelijkheden handhaven, beperken of verbieden terrasverwarmers)

Lees verder

    Word actief Doneer