Motie inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (geen groen naar sport)


12 juli 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke

metropool’.

Constaterende dat:

  • er een grote druk staat op het groen in Amsterdam;
  • er binnen de hoofdgroenstructuur een breed scala aan soorten groen bestaat, met grote verschillen in waarde voor natuur en biodiversiteit.

Overwegende dat:

  • sportparken lagere natuur- en biodiversiteitswaarden hebben dan de andere groentypes.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de beoordelingscriteria voor ingrepen in de Hoofdgroenstructuur op te nemen dat wijzigingen van andere (voor de biodiversiteit waardevoller) groentypes naar het groentype sport niet zijn toegestaan

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA