Motie inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (toename data­ver­bruik)


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • uit het ‘Duisenberg rapport Digitale stad’ blijkt dat in MRA-verband een ‘scherpe doelstelling’ is geformuleerd dat 2000 nieuwe databedrijven in 2025 zich moeten vestigen in Amsterdam;
  • Amsterdam Economic Board de ambitie heeft geformuleerd om wereldleider te worden in ‘data driven innovation’;
  • een toename van databedrijven zorgt voor een groeiende vraag naar datacapaciteit, hetgeen leidt tot een toename van stroomverbruik door datacenters;
  • op dit moment netbeheerders nu al hun zorgen uiten over congestie op het stroomnetwerk en datacenters als belangrijke reden noemen.

Overwegende dat:

  • een forse toename van energieconsumptie - mede veroorzaakt door onze datahonger - ons verder weg brengt van het halen van onze klimaatdoelstellingen;
  • er genoeg uitdagingen te verwachten zijn rondom het stijgende stroomverbruik, ook zonder 2000 extra databedrijven;
  • er zo goed als geen debat is geweest in de raad over de vraag of genoemde doelstellingen van 2000 extra databedrijven überhaupt wenselijk is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • afstand te nemen van de doelstellingen van de MRA en de Economic Board wat betreft de uitbreiding van het aantal databedrijven in Amsterdam;
  • te onderzoeken hoe de toename van de vraag naar data(capaciteit) kan worden geminimaliseerd en hierover een plan voor te leggen aan de raad.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdO, PvdD, BIJ1, FvD, SP

Tegen

NIDA, VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK