Motie inzake Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (natuur­be­scherming versterken)


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 ‘Een menselijke metropool’.

Constaterende dat:

  • het college mogelijkheden ziet om het beschermde NatuurNetwerk Nederland (NNN)-gebied te vergroten en verbeteren bij gronden binnen de Gaasperzoom ten zuiden van het waterleidingterrein;
  • in 2017 door de raad een motie met algemene stemmen is aangenomen waarin het college werd verzocht bij herinrichtingsplannen van straten en/of buurten gelegen tussen delen van de Hoofdgroenstructuur te bekijken hoe er groen kan worden toegevoegd en de Hoofdgroenstructuur versterkt kan worden.

Overwegende dat:

  • in verband met de klimaat- en biodiversiteitscrisis natuurbescherming de komende jaren extra belangrijk wordt;
  • het college geen kansen onbenut zou moeten laten om het groen binnen de gemeente optimaal te beschermen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in aanloop naar het Omgevingsplan voor groene bestemmingen binnen de gemeentegronden na te gaan waar de natuurbescherming voor groene gebieden in de stad juridisch versterkt kan worden en de raad hierover te informeren.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

CDA, CU, PvdD, PvdO, Bij1

Tegen

GroenLinks, VVD, PvdA, D66, SP, FvD, JA21, NIDA