Ener­gie­tran­sitie met behoud van de biodi­ver­siteit


Wind­molens in Amsterdam: bescherm de natuur­ge­bieden, Amster­dammers en volks­tuinders!

27 mei 2021

Hoe zorgen we in Amsterdam voor duurzame energie? Plaatst Amsterdam windmolens in natuurgebieden, vlakbij woningen en volkstuinen? Of pakken we het slimmer aan? Fractievoorzitter Johnas van Lammeren dient tijdens de raadsvergadering acht moties in bij de behandeling van de Regionale Energie Strategie om in te zetten op de energietransitie met behoud van de biodiversiteit.

De Partij voor de Dieren is voor windenergie indien mensen, dieren en de natuur er geen of weinig hinder van ondervinden. Windmolens zijn problematisch in Amsterdam, omdat ze in bijzondere natuurgebieden gepland staan of te dicht op woningen. Windturbines in het havengebied zijn een optie, mits het ecologisch onderzoek dit toestaat. Alle andere zoekgebieden voor windmolens wil Partij voor de Dieren schrappen, met name die in het IJmeer.

IJmeer en biodiversiteit
Het IJmeer is een belangrijk leefgebied voor vogels, Gevoelige soorten als visdief en lepelaar vliegen op “wiekhoogte”, terwijl bijvoorbeeld kuifeenden op het water rusten en foerageren. Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland roepen de gemeenteraad van Amsterdam dan ook op om het IJmeer als zoekgebied voor windturbines te schrappen. De gevolgen voor de natuur zijn te groot.

Bescherm de natuurgebieden

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: "Niet alleen hebben we een ernstige klimaatcrisis, ook hebben we te maken met een biodiversiteitscrisis die alle alarmbellen doet afgaan. Partij voor de Dieren dient daarom meerdere moties in om natuurgebieden, biodiversiteit en ecologie te bewaken. Zo willen we geen windturbines in het IJmeer en moeten de adviezen van profes­si­onele natuur­be­scher­mings­or­ga­ni­saties door­slag­gevend zijn bij het besluit om wel of niet wind­tur­bines te plaatsen. Als er windturbines geplaatst worden, dan moet dat gebeuren op voldoende afstand van natuurgebieden. Windturbines mogen geen negatief effect hebben op Natura 2000- en NNN-gebieden en de biodiversiteit."

Geen windturbines vlak naast volkstuinen
Partij voor de Dieren is geen voorstander van plaatsing van windturbines vlakbij woningen en dat zou ook moeten gelden voor volkstuinen, aangezien veel mensen op de tuinen overnachten van april tot en met september. We dienen een moties in voor een afstandscriterium van 350 meter en 198 meter voor de volkstuinen.

Vol inzetten op energie besparen en meer zon op dak
Partij voor de Dieren wil dat het college meer inzet op het isoleren van woningen en zonne-energie op de Amsterdamse daken. Zo zijn er steeds krachtigere zonnepanelen en is op de Amsterdamse daken een enorm potentieel voor zonne-energie. We verzoeken het college om een aangepast RES-aanbod uit te werken met daarin een beperkte rol voor windturbines en een grotere rol voor zonnepanelen. Ook wil de Partij voor de Dieren het aantal datacenters niet verdubbelen zoals het college wil. Deze datacenters vragen veel meer energie dan de windmolens gaan opleveren.

Lees verder:

Gerelateerd nieuws

Amsterdam, maak de juiste duurzame keuzes!

De wereld zit in een klimaatcrisis en een duurzame energietransitie is dringend nodig. In Amsterdam zoekt het college naar lo...

Lees verder

Meerderheid lonkt voor Meervaart op de huidige locatie

Partij voor de Dieren, VVD, ChristenUnie, JA21, CDA en Partij van de Ouderen willen dat de nieuwe Meervaart op de huidige loc...

Lees verder