Motie inzake vast­stellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) (Geen wind­tur­bines in het IJmeer)


26 mei 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NoordHolland Zuid (RES 1.0 NHZ) Nr. VN2021-009726.

Constaterende dat:

– De biodiversiteitscrisis minstens zo groot is als de klimaatcrisis voor het overleven van de planeet, en Nederland het niet goed doet qua biodiversiteitsbehoud (cf. CBS afgelopen week);

– Amsterdam haar verantwoordelijkheid moet nemen bij te dragen aan biodiversiteitsbehoud;

– Het voorkeurs zoekgebied in het IJmeer (nr. 4 waaronder Strandeiland/Buiteneiland), in Natuur Netwerk Nederland ligt, en direct grenst aan - en invloed uitoefent op -Natura 2000 gebied;

– Dit gebied volgens organisaties waaronder Vogelbescherming, Natuurmonumenten SOVON, de Natuurfederatie Noord Holland van zeer belangrijke waarde is voor (kwetsbare) water- en trekvogels, en ook vleermuizen;

– Vogels en vleermuizen te lijden hebben van windturbines door aanvaringen en verlies van habitat;

– De impact van windturbines op vogelsterfte volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit vaak wordt onderschat;

– Verstoring van cruciale rust-, broed-, en foerageergebieden door obstakels als windturbines (daarom) vermeden moet worden.

Overwegende dat:

– we de energietransitie onderschrijven, maar wel op duurzame wijze, ook rekening houdend met belangrijke natuurwaarden;

– Natuurorganisaties, het Noord-Hollandse bedrijfsleven en de energiecoöperaties andere potentiële zoekgebieden zien, buiten essentiële natuurgebieden;

– we de klimaatcrisis niet duurzaam kunnen oplossen door de biodiversiteitscrisis te verergeren;

– de turbines hier hoog mogen worden maar de schade op biodiversiteit minstens zo hoog zal uitvallen;

– er ook alternatieven zijn voor opwekking van windenergie zonder ernstige aantasting biodiversiteits- en landschapswaarden;

– de RES 1.0 zoekgebieden na aanbod aan de provincie als windopwek gebieden worden beschouwd volgens de (concept) provinciale omgevingsverordening en daarmee riskeren nog meer turbines aan te trekken in de nabije toekomst met nog grotere schade tot gevolg.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Zoekgebied Strandeiland/Buiteneiland en extra zoekgebied landelijk noord en in het IJmeer uit het aanbod voor de RES 1.0 te verwijderen.

Indiener

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) (Geen windturbines dichter dan 350 meter van volkstuinen plaatsen)

Lees verder

Motie inzake afzien van preventief fouilleren

Lees verder

    Word actief Doneer