Motie maak afwe­gings­kader in de reflec­tiefase waarin gedegen natuur­cri­teria opgenomen worden


26 mei 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NoordHolland Zuid (RES 1.0 NHZ) Nr. VN2021-009726.

Constaterende dat:

- de biodiversiteitscrisis minstens zo groot is als de klimaatcrisis voor het overleven van de planeet, en Nederland het niet goed doet qua biodiversiteitsbehoud (cf. CBS afgelopen week);

- Amsterdam plaats biedt c.q. grenst aan in Europees verband afgesproken Natura-2000 gebied, NNN gebied, belangrijke vogelgebieden en andere biodiversiteit;

- Amsterdam haar lokale, nationale en internationale verantwoordelijkheid heeft om biodiversiteit te beschermen, ook in geval van klimaatmaatregelen;

- met name vogels en vleermuizen te lijden hebben van windturbines door aanvaringen en verlies van habitat;

- de impact van windturbines op vogelsterfte volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit vaak wordt onderschat;

- verstoring van cruciale rust-, broed-, en foerageergebieden door obstakels als windturbines (daarom) vermeden moet worden.

Overwegende dat:

- we de energietransitie onderschrijven, maar wel op duurzame wijze, ook rekening houdend met belangrijke natuurwaarden;

- we de klimaatcrisis niet duurzaam kunnen oplossen door de biodiversiteitscrisis te verergeren;

- er ook alternatieven zijn voor opwekking van windenergie zonder ernstige aantasting biodiversiteits- en landschapswaarden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– een afwegingskader voor windturbines in de reflectiefase op te stellen en daarin gedegen natuurcriteria op te nemen, waaronder, in deze of gelijkwaardige bewoordingen:

1. geen plaatsing van windturbines in -of met negatief effect op - Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland gebieden;

2. geen plaatsing in -of met negatief effect op - gebieden die extra kwetsbaar zijn voor biodiversiteitsverlies, m.n. vogels en vleermuizen, volgens erkende natuurbeschermingsorganisaties zoals Natuurmonumenten en Vogelbescherming;

– nader en onafhankelijk onderzoek te doen naar:

3. effecten op biodiversiteit van windturbines in alle zoekgebieden;

4. bij te verwachten schade deze te voorkomen of volledig te mitigeren door niet te plaatsen of voldoende ingrijpende maatregelen te nemen.

Indiener

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen