Motie minimaal 60 m afstand tussen natuur­gebied en wind­turbine


26 mei 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NoordHolland Zuid (RES 1.0 NHZ) Nr. VN2021-009726.

Constaterende dat:

- in de natuurgebieden in en om Amsterdam gedurende het hele jaar veelvuldig gerecreëerd wordt door wandelaars, sporters, fietsers en picknickers;

- het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Handreiking Risicozonering Windturbines, p. 26-27) een recreatieterrein aanmerkt als ‘beperkt kwetsbaar object’;

- de natuurgebieden als recreatiegebied en dus als ‘beperkt kwetsbaar object’ aangemerkt dienen te worden;

- het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Handreiking Risicozonering Windturbines, p. 26-27) een plaatsgebonden risico ten opzichte van beperkt kwetsbare objecten hanteert van 10-5/per jaar;

- het Infoblad Veiligheid Windturbines refererend aan bovenstaand Besluit een aantal voorbeelden van vereiste afstanden geeft, waarbij voor turbines met een hoogte van 145 meter de afstand tot beperkt kwetsbare objecten 60 meter dient te zijn.

Overwegende dat:

- gelet op het zorgvuldigheidsprincipe het ongewenst is als de afstand tussen windturbines en natuurgebieden die gebruikt worden als recreatiegebieden pas aan bod komt gedurende het participatieproces, na het vaststellen van de

zoekgebieden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. natuurgebieden in en om Amsterdam waar veelvuldig gerecreëerd wordt op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel en het waarborgen van de veiligheid aan te merken als ‘beperkt kwetsbare object’;

2. in de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid op te nemen windturbines niet dichter te plaatsen dan 60 meter van natuurgebieden die als recreatiegebied gebruikt worden.

Indiener

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NH-Zuid (Houd rekening met verplichting zonne-energie bij renovatie RES 1.0.)

Lees verder

Motie maak afwegingskader in de reflectiefase waarin gedegen natuurcriteria opgenomen worden

Lees verder

    Word actief Doneer