Motie inzake vast­stellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) (Geen wind­tur­bines dichter dan 198 meter van volks­tuinen plaatsen)


26 mei 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NoordHolland Zuid (RES 1.0 NHZ) Nr. VN2021-009726.

Constaterende dat:

- op het merendeel van de tuinparken in Amsterdam het is het toegestaan om vanaf 1 april tot en met 30 september aaneengesloten te verblijven, ook ’s nachts;

- in de voorkeursgebieden 3 (Noord), 4A (Sciencepark) en 5A (Driemond) 1.297 tuinhuisjes staan waar ook overnacht wordt;

- het aantal gebruikers van deze tuinhuisjes met een gemiddelde van 2½ persoon per huisje geschat kan worden op 3.265 personen;

- in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Handreiking Risicozonering Windturbines, p. 26-27) staat dat Tuinparken waar verbleven wordt, onder de definitie van recreatieterreinen met verblijf (‘kwetsbare objecten’) vallen;

- het Handboek Risicozonering Windturbines een aantal voorbeelden van vereiste afstanden geeft, waarbij voor turbines met een hoogte van 145 meter de maximale werpafstand bij bladbreuk voor tuinparken, 198 meter is.

Overwegende dat:

- gelet op het zorgvuldigheidsprincipe het ongewenst is als de afstand tussen windmolens en volkstuinen pas aan bod komt gedurende het participatieproces, na het vaststellen van de zoekgebieden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. volkstuinen in Amsterdam aan te merken als een recreatieterrein met verblijf ('kwetsbaar object');

2. in de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid op te nemen dat windturbines niet dichter dan 198 meter van volkstuinen geplaatst worden.

Indiener

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen