Motie inzake vast­stellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) (Geen wind­tur­bines dichter dan 350 meter van volks­tuinen plaatsen)


26 mei 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NoordHolland Zuid (RES 1.0 NHZ) Nr. VN2021-009726.

Constaterende dat:

- op het merendeel van de tuinparken in Amsterdam het is het toegestaan om vanaf 1 april tot en met 30 september aaneengesloten te verblijven, ook ’s nachts;

- in de voorkeursgebieden 3 (Noord), 4A (Sciencepark) en 5A (Driemond) 1.297 tuinhuisjes staan waar ook overnacht wordt;

- het aantal gebruikers van deze tuinhuisjes met een gemiddelde van 2½ persoon per huisje geschat kan worden op 3.265 personen;

- hiermee de volkstuinen als geluidsgevoelige bestemming aangemerkt dienen te worden;

- ook gebouwen en locaties die in de Wet geluidhinder niet specifiek worden aangemerkt als geluidgevoelige objecten bescherming genieten tegen geluidhinder op grond van de Wet ruimtelijke ordening;

- daarom ook voor de volkstuinen een afstandsregel van minimaal 350 meter tot de windturbine(s) moeten worden gehanteerd.

Overwegende dat:

- de gemeente ten onrechte het standpunt heeft ingenomen dat een volkstuin niet aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelige bestemming;

- bij het aanwijzen van de (voorlopige) zoekgebieden daarom geen rekening is gehouden met de verwachte geluidshinder van windturbines ten aanzien van de volkstuinen;

- gelet op het zorgvuldigheidsprincipe het ongewenst is als de afstand tussen windmolens en volkstuinen pas aan bod komt gedurende het participatieproces na het vaststellen van de zoekgebieden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. volkstuinen in Amsterdam aan te merken als een geluidsgevoelige bestemming;

2. in de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid op te nemen dat windturbines niet dichter dan 350 meter van volkstuinen geplaatst worden.

Indiener

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) (Geen windturbines dichter dan 198 meter van volkstuinen plaatsen)

Lees verder

Motie inzake vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) (Geen windturbines in het IJmeer)

Lees verder

    Word actief Doneer