Motie houd rekening met positieve ontwik­ke­lingen zonne-energie in RES 1.0


26 mei 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NoordHolland Zuid (RES 1.0 NHZ) Nr. VN2021-009726.

Constaterende dat:

– op dit moment niet duidelijk is of windturbines geplaats kunnen worden op Amsterdams grondgebied zonder dat dit schade toebrengt aan de gezondheid van omwonenden, dieren en het milieu;

– de opstellers van de RES 1.0 in hun berekeningen uitgaan van circa 275 Wattpiek (WP) per paneel;

– er tegenwoordig al zonnepanelen met een vermogen van 400 WP op de markt zijn;

– de prijs en efficiëntie van zonnepanelen in hoog tempo verbeteren;

– het potentieel voor het opwekken van zonne-energie op Amsterdamse daken naar alle waarschijnlijk vele malen groter zijn dan nu ingeschat.

Overwegende dat:

– in de uitvoering van de RES 1.0 kan blijken dat het plaatsen van windmolens tegen flinke obstakels op kan lopen;

– dit college flinke haast moet maken met de energietransitie in het kader van de klimaatdoelstellingen;

– het toepassen van zonnepanelen op daken mogelijk is zonder dat omwonenden daar vrijwel enige hinder aan ondervinden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. een aangepast RES-aanbod uit te werken met daarin een beperkte rol voor windturbines en een grotere rol voor zonnepanelen en dit voor te leggen aan de raad;

2. in de doorrekeningen van de RES (alsmede vergelijkbare voorstellen en onderzoeken op het gebied van klimaat en energie) rekening te houden met de genoemde ontwikkelingen rondom zonnepanelen en een (meer) realistische bandbreedte te hanteren.

Indiener

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie maak verhouding tussen isolatie en warmtenetten bij labelstappen inzichtelijk

Lees verder

Motie inzake het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NH-Zuid (Houd rekening met verplichting zonne-energie bij renovatie RES 1.0.)

Lees verder

    Word actief Doneer