Natuur­in­clusief bouwen


Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door het radicaal vergroenen van gebouwen, straten en pleinen wordt Amsterdam een betere plek voor mens en dier. De Partij voor de Dieren wil in elke buurt meer groen, te beginnen in de meest versteende wijken en straten. Er komen volop bomen en struiken in de straten en speelnatuur voor kinderen. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’.

Groen bouwen

De Partij voor de Dieren wil uitsluitend natuurinclusief bouwen en renoveren. De eisen hiervoor worden vastgelegd in bouwvergunningen en prestatieafspraken met woningcorporaties. Hierin wordt rekening gehouden met maatregelen ter behoeve van klimaatadaptatie. Bij nieuwe woningen of bedrijfspanden zijn groene daken en gevels de nieuwe standaard. We zorgen voor nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren.

De openbare ruimte wordt natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht door minder oppervlaktes te verharden en meer beplanting aan te leggen. Ook maken we gebruik van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels. We willen via voorlichting en subsidies Amsterdammers verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Bij herinrichting van straten en stoepen worden standaard geveltuinen aangelegd waar mogelijk. Regenwater wordt zoveel mogelijk opgevangen in groene buffers of wadi’s.

Meten is weten!
Daarom willen we dat Amsterdam jaarlijks de aanwezigheid en spreiding van flora en fauna onderzoekt. Het beleid, van groenbeleid tot bouwvergunningen, wordt hierop afgestemd zodat de verscheidenheid en de staat van soorten gemonitord en beschermd kan worden. Amsterdam heeft verouderde digitale kaarten waar de nestplaatsen van de huismus, gierzwaluw en vleermuis op staan. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de nestplaatsen van deze beschermde gebouwbewonende diersoorten. De kennis over de locaties moet actief en zo vroeg mogelijk gebruikt worden bij vergunningverlening en bij meldingen over werkzaamheden aan gebouwen.