Motie inzake meer groen op de Dam


24 januari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over Kennisnemen van de Voortgangsrapportage klimaatadaptatie 2023

Constaterende dat
- We ons in een klimaatcrisis bevinden;
- Het college zich daarom tot doel stelt om alles op alles te zetten om verdere klimaatverandering tegen te gaan (klimaatmitigatie) en zich tegelijkertijd richt op het aanpassen van de stad aan de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie)1;
- Het vergroenen van de stad één van de manieren is om de stad weerbaarder te maken tegen hitte, droogte en wateroverlast dat als gevolg van klimaatverandering vaker en in extremere mate voor zal komen;
- Amsterdam een van de meest versteende steden van Nederland is2;
- Eén van de meest iconische en bekende plekken van de stad, de Dam, erg versteend is;
- Groen helpt bij het tegengaan van hittestress en wateroverlast3;
- Groen bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van bewoners4;
- Groen bijdraagt aan het behouden en bevorderen van biodiversiteit5;
- Maatregel 46 van de Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie over klimaatadaptief ontwerp van de openbare ruimte gaat;
- Van grijs naar groen het uitgangspunt is bij klimaatadaptatie in Amsterdam6;
- Het plaatsen van groen bijdraagt aan de Amsterdamse ambities omtrent schone lucht;
- De gevoelstemperatuur op de Dam tijdens hete dagen kan oplopen tot zo’n 50 graden7;
- De loopafstand naar groen in stadsdeel centrum het langst is8.

Overwegende dat
- In het coalitieakkoord het volgende staat: “We voegen meer groen en bomen toe”, en “We intensiveren de aanpak om tuinen en de openbare ruimte te onttegelen”.
- Groen op de Dam als stadsgezicht de reputatie van Amsterdam als groene stad kan bevorderen;
- Groen op de Dam een symboolfunctie kan hebben die mensen het gevoel geeft dat vergroenen overal mogelijk is;
- De Dam een functie heeft als plek voor herdenkingen en demonstraties en dit de mogelijkheid voor rigoureuze vergroening beperkt, maar vergroening niet geheel onmogelijk maakt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Om zo snel als mogelijk aan de raad te rapporteren wat er wel en niet mogelijk is (en waarom) in het realiseren van meer grondgebonden groen op de Dam voor een volgende herinrichting;
- Hierin rekening te houden met praktische (on)mogelijkheden, maar ook de functie van de Dam als plek voor herdenkingen en demonstraties;
- Om in het verkennen en opstellen van de (on)mogelijkheden het stadsdeel Centrum mee te nemen.
- Om bij een volgende herinrichting van de Dam de mogelijkheden in kaart te brengen om meer grondgebonden groen op de Dam te realiseren en deze voor te leggen aan de raad.

Indiener(s),
I. Garmy
K.F.O. Norbruis
A.L. Bakker
C.K.E. Kabamba
J.A. Veldhuyzen
N.A. Van Renssen

1 Voortgangsrapportage Klimaatadaptatie – Het klimaat verandert. Hoe verandert Amsterdam?
(raadsinformatie.nl) pg. 3
2 Rapport Natuur & Milieu (2022) “Stad van Steen?” https://natuurenmilieu.nl/app/...
3 https://www.tno.nl/media/3959/...
4Zie voetnoot 2
5 Zie voetnoot 2

6 https://amsterdam.raadsinforma...
7 Zie, Demo Hittestresstool- Impact vergroenen van de Dam (youtube.com)
8 Monitor Groen 2022


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, PvdA, SP