Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (struc­turele onder­houds­fi­nan­ciering hangende tuinen aan ons vastgoed)


7 juli 2021

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

  • uit onderzoek van de wethouder Gemeentelijk Vastgoed[1] blijkt dat ongeveer 135 panden van de gemeente geschikt lijken voor gevelvergroening;
  • dit een vergroening zou zijn van naar schatting ruim 33.000 m2 aan geveloppervlak;
  • het jaarlijks onderhoud hiervan zal oplopen tot zo’n € 1,5 miljoen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij de volgende begroting structureel € 1,5 miljoen vrij te maken voor het jaarlijks onderhoud van de groene gevels van het gemeentelijk vastgoed.

Het lid / De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker

D.T. Boomsma

J.A. Veldhuyzen

A. Kiliç

T. Kuiper


[1] 30 maart 2021, raadsinformatiebrief van wethouder Meliani, ‘Afdoening motie 951 van leden A.L. Bakker, Simons, Boomsma, Kiliç en Groen getiteld ‘Hangende tuinen aan ons vastgoed’, link: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10024891/1/09012f978343d185


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen