Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (struc­turele onder­houds­fi­nan­ciering hangende tuinen aan ons vastgoed)


7 juli 2021

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

  • uit onderzoek van de wethouder Gemeentelijk Vastgoed[1] blijkt dat ongeveer 135 panden van de gemeente geschikt lijken voor gevelvergroening;
  • dit een vergroening zou zijn van naar schatting ruim 33.000 m2 aan geveloppervlak;
  • het jaarlijks onderhoud hiervan zal oplopen tot zo’n € 1,5 miljoen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij de volgende begroting structureel € 1,5 miljoen vrij te maken voor het jaarlijks onderhoud van de groene gevels van het gemeentelijk vastgoed.

Het lid / De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker

D.T. Boomsma

J.A. Veldhuyzen

A. Kiliç

T. Kuiper


[1] 30 maart 2021, raadsinformatiebrief van wethouder Meliani, ‘Afdoening motie 951 van leden A.L. Bakker, Simons, Boomsma, Kiliç en Groen getiteld ‘Hangende tuinen aan ons vastgoed’, link: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10024891/1/09012f978343d185


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (steun voortbestaan volkstuinvereniging De Vrijbuiters op locatie grenzend aan het voormalige tuinpark)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (‘een (on)evenwichtig beeld’ niet als factor meewegen bij de keuze om bomen te kappen)

Lees verder

    Word actief Doneer