Amen­dement inzake inzake bestem­mingsplan Westerpark-Zuid bebouwen binnen­tuinen


6 april 2023

De Raad,

gehoord de beraadslaging over bestemmingsplan Westerpark-Zuid,

Overwegende dat:

  • In het bestemmingsplan Westerpark-Zuid tuinen zijn aangewezen als ‘Waardevol-Landschap’;
  • Bebouwing hierdoor in principe niet mogelijk is zonder omgevingsvergunning;
  • Voor verharding (en dus bebouwing) in de tuinen op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning is vereist, maar deze wordt verleend indien niet meer dan 50 % van de tuin wordt verhard en wordt voldaan aan waterberging van 60 mm/uur;
  • In zijn algemeenheid de lijn wordt gehanteerd dat er in aanvulling op de regels in het omgevingsplan voor een binnenplanse afwijking, het bevoegd gezag geen tot weinig extra ruimte hebben om een nadere belangenafweging te maken, ondanks dat er beoordelingsvrijheid is volgens jurisprudentie;
  • het daarom wenselijk is dat ook de andere belangen die spelen in binnentuinen en die ook helder zijn verwoord in hoofdstuk 3 van de toelichting van het bestemmingsplan (Beperken van vergunningvrij bouwen en verharden in het achtererfgebied) kunnen worden meegenomen bij vergunningverlening in de binnentuinen;
  • Bij het verlenen van een omgevingsvergunning juist voor grotere tuinen het van belang is dat de belangen van klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, gezondheid, vergroening, duurzaamheid en woon- en leefklimaat worden afgewogen;

Besluit:

Aan artikel 25.3.2 van de Regels Bestemmingsplan Westerpark Zuid een sub c) toe te voegen:
“c) indien de tuin groter is dan 20 m2: het algemeen belang van klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, gezondheid en woon- en leefklimaat niet aan verlening in de weg staat.”

en de toelichting daarop aan te passen.

Indieners,
N.A. van Renssen
J.F. Bloemberg-Issa
B.M.H. Minderhoud


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FvD, BIJ1, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD

Tegen

JA21, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake publicatie van een sociale kaart waarin overzichtelijk wordt weergegeven welke activiteiten er plaatsvinden in de sociale basis.

Lees verder

Amendement inzake verhogen participanten bijdrage van het Recreatieschap Twiske-Waterland

Lees verder

    Word actief Doneer