Motie inzake uitbreiding dashboard klimaat­adap­tatie met acti­vi­teiten klimaat­adap­tatie


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het dashboard Klimaatadaptatie,

Constaterende dat:

- De gemeente een Dashboard Klimaatadaptatie heeft ontwikkeld waarin in kaart wordt gebracht welke gebieden in Amsterdam een verhoogd risico vormen op de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen;
- De gemeente een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie heeft vastgesteld in 2021 waarin 59 concrete activiteiten zijn weergegeven voor de komende jaren;
- De gemeente een Voortgangsrapportage Klimaatadaptatie heeft uitgebracht waarin de voortgang van deze activiteiten zijn weergegeven;

Overwegende dat:

- Door de opwarming van de aarde klimaatadaptatie voor toekomstige Amsterdammers belangrijker is dan ooit;
- Toegankelijk inzicht in de voortgang en planning van de 59 activiteiten uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie zeer relevant is voor Amsterdammers.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Het Dashboard Klimaatadaptatie uit te breiden met de 59 activiteiten die zijn vastgesteld in de
Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en de voortgang hiervan ook actueel bij te houden zodat
Amsterdammers inzicht hebben in de voortgang van de 59 activiteiten en ze zich beter kunnen
voorbereiden op toekomstige klimaatscenarios in de stad.

Indiener(s),

E.D.M. Moeskops
I. Garmy
N.A. Van Renssen
G. Noordzij
A. L. Bakker
S. Koyuncu
D.P.B. Wijnants


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake aanbevelingen methode Duisenberg onderzoek ‘bewaken ruimtelijke kwaliteit’ overnemen

Lees verder

Motie inzake het aanpakken van de meest urgente knelpunten in de stad van extreme hitte, droogte, overstroming en wateroverlast

Lees verder

    Word actief Doneer