Motie inzake inten­si­veren hitte­maat­re­gelen


24 januari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de Klimaatscenario’s en de Voortgangsrapportage Klimaatadaptatie;

Overwegende dat,
• De klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat de winter natter wordt, de zomer droger en er ontstaan zwaardere buien. Dit is het geval in alle scenario’s, wat varieert van een ‘beperkte’ tot ‘zeer sterke’ toename.
• In Amsterdam sprake is van een hitte-eiland-effect, ook vanwege de grote mate van verstening;
• Er al veel is gedaan om meer inzicht te krijgen en geven in de mate van hitte, bijvoorbeeld door het recent aangepaste Dashboard Klimaatadaptatie;
• Omgaan met het (toekomstige) hitte-effect vraagt om aanvullende maatregelen en activiteiten naast de activiteiten opgenomen in het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, die zich met name richten op de wateropgave;
• De uitwerking van het hitteplan zoals opgenomen in de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, nog op zich laat wachten;
• Meer groen, waaronder bomen met een groot bladerdek, en minder verharding een verkoelend effect heeft, de openbare ruimte op warme plekken hier nog niet voldoende is ingericht;
• De gebouwde omgeving niet geschikt is voor de hoge temperaturen die de komende zomers worden verwacht (en die we de afgelopen tijd al hebben ervaren);
• De kaart van het Dashboard bijvoorbeeld nadrukkelijk geen inzicht geeft in de mate van risico ’s voor bewoners binnen woningen;
• In de stad veel panden niet voldoende niet voldoende zijn toegerust om hitte te weren; dat hiervoor aanpassingen nodig zijn aan bijvoorbeeld de daken, gevels en bijvoorbeeld via zonwering;
• De wethouder heeft aangekondigd in het voorjaar van 2024 de aanpak van klimaatadaptatie geïntensiveerd moet worden, omdat de maatregelen die we tot nu toe hebben opgenomen in de Strategie en Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie niet afdoende zijn om Amsterdam goed voor te bereiden op het toekomstige klimaat, zoals aangekondigd in de Klimaatscenario’s 2023;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
• Bij de aangekondigde intensivering van de klimaataanpak, c.q. uitwerking van de vervolgstappen extra aandacht te besteden en maatregelen te treffen voor het hittebestendig maken van de stad en haar inwoners;
• Daarbij aandacht te besteden aan hoe panden en de gebouwde omgeving in de stad beter kunnen worden toegerust c.q. worden aangepast om hitte te weren; bijvoorbeeld door aanpassingen van (platte) daken, gevels of het aanbrengen van zonwering;
• Daarbij specifiek inwoners die vallen in een risicogroep te informeren, bijvoorbeeld door aanpassen van hitteprotocollen en te verkennen hoe (kwetsbare) bewoners op structurele wijze (jaarlijks) geïnformeerd kunnen worden met tips om te gaan met de steeds warmer wordende zomers (o.a. via netwerk-aanpak / zorginstellingen / OKTteams / kinderdagverblijven, scholen);
• De raad in het derde kwartaal van 2024 te informeren over de resultaten van de vervolgstappen.

Indieners,
N. A van Renssen
K.F.O. Norbruis
A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21