Motie inzake lokale produc­tie­ca­pa­citeit biobased mate­rialen vergroten


29 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de uitvoeringsagenda Circulair 2023-2026

Constaterende dat:

 • gewassen als lisdodde, riet of miscanthus potentie hebben om te dienen als biobased bouw- of isolatiemateriaal;
 • biobased teelt bovendien ten opzichte van veeteelt een gunstig effect heeft op stikstof- en broeikasgas uitstoot, veenoxidatie, CO2 vastlegging, waterzuivering, wateropslag en biodiversiteit;
 • de meerkosten van circulair renoveren vooralsnog 2 tot 8 procent zijn ten opzichte van conventionele materialen;
 • in de hele provincie 500 ha wordt voorzien van een hoger waterpeil en 200 ha ingericht voor natte teelten;
 • het landelijk gebied van Amsterdam circa 4000 hectare groot is (bestaande uit 100 agrarische bedrijven);
 • het doel is om in 2025 biobased isolatiematerialen op de markt te hebben van 1.000 hectare uit Amsterdam en omgeving (provincie Noord-Holland).

Overwegende dat:

 • voor het creëren van grotere volumes en het dempen van de prijzen opschaling van de productiecapaciteit een noodzakelijke stap is;
 • het in het stappenplan bij ‘Circulair renoveren’ nog ontbreekt aan concrete stappen om te komen tot meer lokale productiecapaciteit.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • concrete stappen te nemen om de lokale productiecapaciteit van biobased isolatiematerialen te vergroten, te denken valt aan;
  • te inventariseren welke agrarische gronden op het grondgebied van of in bezit van Amsterdam geschikt zijn voor biobased teelten;
  • in gesprek te gaan met de regio (gemeentes, provincie en MRA) over het uitbreiden van de ruimte die nu wordt voorzien van een hoger waterpeil en ingericht voor natte teelten in veenweidegebieden;
  • als launching customer te dienen voor het vergrote aanbod van biobased materialen.
 • het bovenstaande terug te koppelen aan de raad uiterlijk Q2 van 2024.

Indieners,

A.L. Bakker

K.F.O. Norbruis


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, overigepartijen

Tegen

VVD, JA21