Amen­dement inzake de Voor­jaarsnota 2021 (finan­ciering hangende tuinen aan ons vastgoed)


8 juni 2021

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

  • uit onderzoek van de wethouder Gemeentelijk Vastgoed[1] blijkt dat ongeveer 135 panden van de gemeente geschikt lijken voor gevelvergroening;
  • dit een vergroening zou zijn van naar schatting ruim 33.000 m2 aan geveloppervlak;
  • om dit te verwezenlijken de komende 10 jaar ruim € 3,3 miljoen nodig is;
  • de stand ultimo 2021 van de financieringsreserve ‘activa met maatschappelijk nut’ op € 186,2 miljoen zal staan en het geld bedoeld is voor dekking van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Overwegende dat:

  • de vergroening van de stad ten behoeve van klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid van groot maatschappelijk belang is;

Besluit:

Op pagina 105 onder het kopje ‘Lasten’ de totale lastenstijging van € 32,6 miljoen in 2021 te wijzigen naar ‘€35,9’ en als toelichting de volgende tekst toe te voegen:

  • We starten met het meerjarige project ‘gevelvergroening van vastgoed’ dat tot doel heeft om in totaal 135 panden in eigendom en beheer van de gemeente aan de gevel te vergroenen. Voor dit project wordt in deze voorjaarsnota €3,3 miljoen vrijgemaakt uit de financieringsreserve ‘activa met maatschappelijk nut’.

Op pagina’s 105, 123 en 125 in de tabellen de cijfers over de financieringsreserve ‘activa met maatschappelijk nut’ en de lasten van het programmaonderdeel ‘Vastgoed’ overeenkomstig aan te passen.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker

D.T. Boomsma

J.A. Veldhuyzen

A. Kiliç

T. Kuiper


[1] 30 maart 2021, raadsinformatiebrief van wethouder Meliani, ‘Afdoening motie 951 van leden A.L. Bakker, Simons, Boomsma, Kiliç en Groen getiteld ‘Hangende tuinen aan ons vastgoed’, link: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10024891/1/09012f978343d185


Status

Ingediend

Voor

Tegen