Jongeren


Jongeren hebben ruimte nodig in hun eigen omgeving. Er moeten meer voorzieningen komen voor jongeren in de buurt, zoals trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra.

Gezonde leefomgeving
De Partij voor de Dieren vindt dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Schoolkantines moeten gezond worden: geen fastfood, snoepautomaten of energiedrankjes. En wij zijn voorstander van een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel.

De Partij voor de Dieren is echter tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet alcohol te drinken ná de 18e verjaardag is de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van alcohol wel duidelijker aan jongeren communiceren. Alcoholbeleid moet landelijk geregeld worden, want als gemeenten zelf bepalen welk beleid ze hanteren voor alcoholgebruik door jongeren wordt alcoholtoerisme in de hand gewerkt.

Het ligt niet voor de hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden zonder dat er duidelijk onderscheid in termen van gevaren is tussen bijvoorbeeld alcohol, tabak en cannabis. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs.

Jeugdzorg
De Partij voor de Dieren vindt dat de problemen in de jeugdzorg met spoed moeten worden aangepakt. De geplande bezuinigingen en bijbehorende transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten moeten worden teruggedraaid.

De Partij voor de Dieren is er wel voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar niet als deze gepaard gaat met een grootschalige bezuiniging waardoor de uitvoering van de toch al kwetsbare jeugdzorg nog verder in de problemen komt. Wel moeten ouders terecht kunnen bij een jeugdhulpverlener in de buurt, die vervolgens kan doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg.