Motie inzake publi­catie van een sociale kaart waarin over­zich­telijk wordt weer­ge­geven welke acti­vi­teiten er plaats­vinden in de sociale basis.


6 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Vaststellen Hoofdlijnenbesluit sociale basis

Overwegende;
• Dat sociale basis belangrijk is voor Amsterdammers om zich te kunnen ontwikkelen, mee te kunnen doen, elkaar te ontmoeten en elkaar te ondersteunen;
• Dat het zogenaamde ‘waaier-model’ van Amsterdam ervoor zorgt dat activiteiten in de sociale basis en het sociale domein niet altijd goed vindbaar zijn voor buurtbewoners;
• Dat betere bekendheid van programma’s in de sociale basis ervoor kan zorgen dat Amsterdammers dezelfde kansen krijgen en zwaardere ondersteuning of zorg niet meer nodig hebben;
• Dat het dus belangrijk is dat deze programma’s bekend zijn onder Amsterdammers zodat ze hiervan gebruik kunnen maken, maar er op dit moment geen duidelijke sociale kaart is waarin deze programma’s te vinden zijn;
• Dat de wethouder in het commissiedebat heeft aangegeven dat er op dit moment aan een haalbaarheidsonderzoek voor een sociale kaart gewerkt wordt, maar er nog geen duidelijkheid gegeven kon worden over wanneer een sociale kaart beschikbaar kan zijn voor bewoners;
• Dat partijen die informatie zelf moeten aanleveren en actueel houden, en we ervoor moeten zorgen dat de regeldruk beperkt blijft;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

• De raad uiterlijk voor het eind van het jaar te informeren over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en over de conclusies die het college hieruit trekt voor het maken van een sociale kaart.

Indiener(s),

J. Wehkamp
I. Runderkamp
Y. Hoogtanders
J. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen