Motie inzake Pgb Begeleid Thuis.


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Pgb Begeleid Thuis,

Constaterende dat:

• mensen met psychische en sociaal-maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid vaker kunnen behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is;
• met het advies van de ‘Commissie Toekomst Beschermd Wonen’ in 2015 een brede beweging in gang is gezet voor sociale inclusie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid [1];
• een belangrijke schakel sindsdien allerlei ‘tussenvormen’ zijn waar mensen met flexibele opschaalbare ambulante hulp (zo) zelfstandig (mogelijk) wonen, zoals de wooninitiatieven;
• de wooninitiatieven er voor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig kunnen wonen en dat zwaardere vormen van zorg en opvang niet nodig zijn;
• de begroting van wooninitiatieven is gebouwd op het totaal van de persoonsgebonden budgetten van bewoners [2];

Overwegende dat:

• zorgaanbieders aangeven dat zij, ook dankzij een betere cao voor zorgverleners, voor het tarief van 48 euro, niet de zorg kunnen leveren die nodig is;
• niet in kaart is gebracht wat de consequenties zijn van de verlaging van het tarief voor de verschillende wooninitiatieven en daarmee de houdbaarheid ervan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

• Om voor het einde van het jaar met alle wooninitiatieven in gesprek te gaan (bewoners, ouders, hulpverleners), per wooninitiatief in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de verlaging van het pgb-tarief, of dit voor problemen zorgt en zo ja; hoe dit op te lossen.
• Om aan een toekomstscenario te werken waar in zowel bestaande als nieuwe stadsdelen en wijken in Amsterdam-Amstelland ruimte blijft én gecreëerd wordt voor allerlei ‘tussenvormen’ van wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En over dit alles terug te rapporteren naar de raad.

Indiener(s),

K.S.N. van der Veen (GroenLinks)
J.M. Krom (Partij voor de Dieren)
R. Alberts (SP)
S.Y. Khan (DENK)
A.D.J. Bons (Bij1)
Y.F.W. Hoogtanders (VVD)
C.K.E. Kabamba (Lijst Kabamba)
A. Nanninga (JA21)
J. Broersen (Volt)


[1] https://vng.nl/sites/default/f...
[2] Hiervoor worden zaken als groepsbegeleiding, coördinatie en onplanbare zorg ingekocht bij een zorgaanbieder en
blijft er daarnaast een klein budget per bewoner over voor de eigen hulpvragen.


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen