Motie inzake voorkomen dat armoe­de­re­ge­lingen voor kinderen niet bij kinderen terecht komen


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2024

Constaterende dat

- Amsterdam verschillende armoederegelingen heeft specifiek bedoeld voor kinderen, maar kinderen tot 18 jaar niet zelfstandig aanspraak kunnen maken op armoedevoorzieningen;
- Deze kinderen kwetsbaar zijn omdat huishoudens rond het sociaal minimum minder te besteden hebben, en omdat kinderen afhankelijk zijn van de positie van hun ouders voor hun (recht op) armoedebestrijding;
- De Commissie Sociaal Minimum in haar adviesrapport ‘Een zeker bestaan II’ van mening is dat de rechten van het kind zwaar moeten wegen in de afweging tussen de wens om de ouders verantwoordelijk te houden voor hun eigen situatie, en de wens om alle kinderen toegang te geven tot een bestaan met toereikende voorzieningen.
- De Commissie Sociaal Minimum in het bijzonder de volgende groepen kinderen kwetsbaar acht: kinderen die een getroebleerde relatie met hun ouders hebben en uit huis wonen; kinderen die geen toegang tot voorzieningen hebben door verwijtbaar gedrag van hun ouders; kinderen van ouders die sociale voorzieningen bestemd voor kinderen niet in hun kinderen investeren; en kinderen die de gevolgen ondervinden van verwijtbaar gedrag van hun ouders;[1]
- De Commissie om die reden de rijksoverheid adviseert om de wettelijke positie van kinderen te versterken als ouders niet aan de onderhoudsplicht voldoen en de mogelijkheden uit te breiden om bedragen direct uit te betalen aan minderjarige kinderen als de situatie daar om vraagt.

Overwegende dat;
- Het op dit moment niet duidelijk is of deze groep kwetsbare kinderen nu door de gemeente wordt gezien;
- Een wijziging van aan wie de al bestaande armoedegelden uitgekeerd kunnen worden recht kan doen aan de kwetsbaarheid van deze groep kinderen;
- Deze regeling mogelijk ook de druk op de individuele bijzondere bijstand kan verminderen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Te onderzoeken op welke manier de gemeente Amsterdam in haar beleid de positie van kinderen in armoede kan versterken en daarbij het advies van de Commissie Sociaal Minimum zoveel mogelijk mee te nemen, vooruitlopend op de uitvoering hiervan door de rijksoverheid.

Indiener(s),
J. Wehkamp
A. Bouhassani
M. Yemane
J. Broersen
M.J. Emmerik

1 Een zeker bestaan - Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum (overheid.nl), pagina 167.


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake een perspectief van groei voor de Amsterdamse kunst en cultuur

Lees verder

Motie inzake het toetsen op besteedbaar inkomen bij aanspraak op armoederegelingen

Lees verder

    Word actief Doneer