De raad in beeld: op weg naar een circu­laire economie


30 november 2023

Deze raad hebben we ons weer ingezet voor de transitie naar een circulaire economie. Dit is een economie waarin groei en winst niet meer centraal staan. In plaats daarvan staat het welzijn van mens, dier en planeet centraal. Hierbij gaan wij uit van het ‘donutmodel’: een planeet-brede visie op de economie waarin de ecologische grenzen van onze Aarde worden gerespecteerd en waarin ieder mens een waardig leven kan leiden. Hieronder lees je over al onze eigen voorstellen, en over de voorstellen van andere partijen waar wij aan hebben meegetekend.


Transitie naar een circulaire economie

Integreren van circulaire principes in economisch beleid

De inwoners van Amsterdam hebben baat bij een economisch beleid dat zowel sociaal rechtvaardig als ecologisch verantwoord is. De raad wil dat het stadsbestuur van Amsterdam concrete stappen neemt om een circulaire economie te bevorderen, die gericht is op duurzaamheid en het welzijn van de inwoners. Met deze motie vraagt Judith het college daarom om specifieke indicatoren uit de Circulaire Agenda toe te voegen aan de Uitvoeringsagenda van het Nieuw Amsterdams Economisch Peil. Deze motie werd aangenomen.


Lokale productiecapaciteit biobased materialen vergroten

Het gebruik van biobased teelt als bouw- of isolatiemateriaal kent gunstige effecten op het milieu, bijvoorbeeld op stikstof- en broeikasgas uitstoot en de biodiversiteit. Met een motie riep Anke het college op om concrete stappen te ondernemen om de lokale productiecapaciteit van deze biobased isolatiematerialen te vergroten. Deze motie werd aangenomen.


Duurzame beleidsdoelen in Amsterdam haalbaarder maken vanuit EU

Duurzame beleidsdoelen worden beter haalbaar met de juiste Europese regulering. Daarom stelden Anke en Judith samen een motie op die gericht is op het beïnvloeden van Europese regulering om duurzame beleidsdoelen in Amsterdam haalbaarder te maken. Hiervoor vragen zij het college om een public affairs-strategie en lobbyplan op te stellen. Deze strategie moet gericht zijn op de benodigde wets- en beleidswijzigingen voor de Europese Unie. Hierin moet geschetst worden hoe gemeente Amsterdam belemmerd wordt in de eigen beleidsdoelen ten aanzien van een duurzame samenleving waar de Europese Unie verandering in kan brengen. Deze motie werd aangenomen.


Economisch beleid is in lijn met het ‘donutmodel’ en respecteert planetaire grenzen

Kate Raworth schetste met haar donutmodel een planeet-brede visie op de economie, waarin de ecologische grenzen van onze Aarde worden gerespecteerd en ervoor zorgt dat ieder mens een waardig leven kan leiden. Met een motie riep Judith het college op om het economische beleid van Amsterdam in lijn te laten zijn met dit donutmodel en duurzaamheidsstandaarden, en indien nodig de Uitvoeringsagenda 2023-2026 zo aan te passen dat deze de planetaire grenzen respecteert. Deze motie werd verworpen.


Geen steun voor de internationalisatie van bedrijven die niet duurzaam zijn

Omdat we de economie dringend moeten verduurzamen, is het niet wenselijk dat de gemeente bijdraagt aan het faciliteren van ondernemingen die niet willen meegaan in de transitie die nodig is naar een circulaire economie. Tijdens deze raad diende Judith daarom een motie in die direct op een toezegging van de wethouder mocht rekenen. De motie roept op dat bedrijven die zich niet aan duurzaamheidseisen houden, ook geen ondersteunende of faciliterende rol van de gemeente zullen ontvangen. Deze motie geldt dus als aangenomen.


Green Friday: van wegwerpmaatschappij naar circulair doen

Black Friday is de populairste koopjesdag van het jaar. De dag leidt echter tot impulsaankopen, overconsumptie en overproductie. Anke tekende mee met een motie die een Green Friday voorstelt: op deze dag staat niet consumeren, maar juist verduurzamen, repareren & recyclen centraal. Aan het college vroegen de indieners om samen te werken met consumenten, ondernemers, retailers en producenten om bewustwording te vergroten over circulaire alternatieven rond Black Friday. Daarnaast vroegen ze om bekendheid te genereren voor circulaire alternatieven, en deze aan te moedigen. Deze motie werd aangenomen.


Bevorderen duurzame mode in Amsterdam

De textielindustrie is één van ‘s werelds vervuilendste industrieën. Ook in Amsterdam moet de mode-industrie verduurzamen, moet uitbuiting tegengegaan worden en moet vervuiling actief tegengewerkt worden. Anke was dan ook medeondertekenaar van een motie die het college oproept om actief in gesprek te gaan met lokale mode-organisaties en bedrijven om een samenwerkingsverband op te zetten. De focus ligt hierbij op het nemen van concrete maatregelen en initiatieven om massaconsumptie tegen te gaan en circulair gebruik te bevorderen. Deze motie werd aangenomen.


Wegwijzer voor reparatiediensten in Amsterdam

Reparatie is cruciaal voor circulariteit, en Anke steunde een motie die pleit voor een wegwijzer met informatie over reparatiediensten. Deze wegwijzer moet details bevatten zoals locaties, openingstijden, kosten, recyclingsbelang, stadspaskorting en doe-het-zelfreparatietips. De motie vraagt het college daarnaast om actief deze wegwijzer te promoten onder Amsterdammers via nieuwsbrief, gemeentekrant en sociale media. De motie werd aangenomen.


Klimaatvoetafdruk van de gemeente berekenen

Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2026 installeert de nieuwe gemeenteraad zich, dus is er met een motie opgeroepen om hiervoor de klimaatvoetafdruk van de gemeentelijke programma’s berekenen. Anke was medeondertekenaar van deze motie. Verder werd gevraagd om met deze informatie een klimaatjaarrekening op te stellen. Het doel is om verantwoordelijkheid te nemen voor klimaatdoelstellingen en de toekomstige raad snel en zorgvuldig te laten omgaan met de klimaatvoetafdruk van de stad. De motie werd aangenomen.


Versnel verduurzaming: maak ruimte op het elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam is overbelast. Aanvragen werken nu op basis van het 'first-come-first-serve'-principe. Anke ondersteunde een motie waarin het college wordt opgeroepen prioriteiten te stellen voor maatschappelijke doelen op dit netwerk, de wachtlijst te inventariseren, projecten voor versnelde aansluiting aan te schrijven en de nodige voorbereidingen te treffen. De motie werd aangenomen.


Samenvatten duurzaamheidsdoelstellingen en –acties in één doelenboom

Het is essentieel om de effectiviteit van verduurzamingsactiviteiten goed in kaart te brengen, zodat de voortgang en resultaten kunnen worden gecontroleerd. Met een motie is het college verzocht om een overkoepelende duurzaamheidsdoelenboom te creëren met hierin alle indicatoren en doelen. Anke heeft meegetekend aan deze motie, welke is aangenomen.Participerende inwoners

Jongeren betrekken bij klimaatbeleid

De stem van jongeren moet gehoord worden in de strijd tegen klimaatverandering. Zij moeten namelijk het langst met de gevolgen hiervan leven. Anke was medeondertekenaar van een motie om jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling van klimaatbeleid. Het college moet hiervoor zo snel mogelijk met een voorstel komen. Deze motie werd aangenomen.


Campagne rondom klimaatinloopspreekuur opzetten

Wethouder Pels start met een klimaatinloopspreekuur om met bewoners en bedrijven in gesprek te gaan over hun zorgen en oplossingen met betrekking tot klimaatverandering. Het is van belang dat hier een diverse groep deelnemers op af komt. Daarom werd er een motie ingediend, welke Anke ook ondertekende, om hier een campagne rondom op te zetten, zodat zo veel mogelijk Amsterdammers op de hoogte zijn van dit spreekuur en zich aan kunnen melden. Deze motie werd aangenomen.


Stad op de hoogte van het burgerberaad voor een schone stad

Amsterdam organiseert een burgerberaad voor een schone stad. Hierbij wordt in 2024 met 150 Amsterdammers het gesprek aangegaan over hoe we de stad beter schoon kunnen houden. Zo hebben onze inwoners ook meer zeggenschap over de stad. In het eerste verslag stonden een aantal punten die een aantal raadsleden, waaronder Judith, graag aangepast zien. Een belangrijke toevoeging aan dit verslag is een passage waarbij wordt benadrukt dat de stad via diverse kanalen goed op de hoogte gehouden zal worden van het proces van het burgerberaad. Daarnaast is de suggestie toegevoegd om bij een volgend burgerberaad een interactief online platform te gebruiken. Het amendement werd aangenomen.


Documenten met rechten en plichten van woningeigenaren en huurders toegankelijker, transparanter en begrijpelijker maken

Marc was medeondertekenaar van een motie die voorstelt om een publieksversie op te stellen van de Huisvestingsverordening en Leegstandsverordening. Hierin staan de rechten en de plichten van woningeigenaren en huurders. De reden is dat deze beleidsdocumenten complex en omvangrijk zijn, wat het risico op foutieve interpretatie en hoge boetes voor burgers vergroot. De motie benadrukt het belang van transparante en begrijpelijke communicatie naar burgers, in lijn met het streven naar dejuridisering van de relatie tussen gemeente en burgers. Deze motie werd aangenomen.

Een waardig leven voor ieder mens

Betrekken van stakeholders bij inburgering voor het signaleren van psychische problemen bij statushouders

Veel asielzoekers en statushouders kampen met mentale uitdagingen en traumaverwerking door ervaringen vanuit land van herkomst of doordat zij traumatische ervaringen hebben opgedaan tijdens de vlucht. Met een motie, die Judith ondersteunde, wordt het college verzocht om een koppeling te maken tussen het inburgeringsprogramma en het programma voor mentale ondersteuning (MA&O) voor statushouders en asielzoekers. Het doel is hiervan om vroegsignalering van psychosociale problemen te verbeteren door taalaanbieders, docenten, vrijwilligers en anderen te betrekken bij het herkennen van signalen en doorverwijzing. Deze motie vraagt ook om de inzet van cultuursensitieve organisaties en andere partijen bij de uitvoering van mentale ondersteuning. De motie is aangenomen.


Psychosociale hulp in eigen taal

Veel vluchtelingen hebben traumatische ervaringen meegemaakt en kampen daardoor met depressieve gevoelens, stress of andere psychische ervaringen. Psychosociale hulp in eigen taal door professionals met dezelfde culturele achtergrond kan hier hulp bij bieden. Het college werd door middel van een motie, waar Judith medeondertekenaar van was, verzocht om organisaties in kaart te brengen die mentale ondersteuning bieden in verschillende talen, met speciale aandacht voor veelvoorkomende talen onder vluchtelingen in Amsterdam. Daarnaast wordt gevraagd aandacht te besteden aan organisaties die vluchtelingen begeleiden en opleiden om lotgenoten te helpen met psychosociale hulp. Deze motie werd aangenomen.


Aandacht vragen voor mensenrechtenschendingen grondstofwinning & hergebruiken van aanwezige materialen

Veel schaarse grondstoffen worden op onethische en mensonterende wijze gewonnen. Dit heeft ook een ontwrichtende werking op de klimaatcrisis. Er is een groot potentieel in het hergebruiken van materialen die zich al in de stad bevinden – dit wordt urban mining genoemd. Anke heeft meegetekend bij een motie die oproept om aandacht te vragen voor deze mensenrechtenschendingen, hier internationale samenwerkingen over op te zetten en te onderzoeken hoe Amsterdam bij kan dragen aan het verbreiden van urban mining. Deze motie werd aangenomen.


Stadspaskorting voor kledingreparatie uitbreiden naar schoenmakers en tweedehandswinkels

Met de stadspas krijgen mensen met een laag inkomen hoge kortingen op sport en culturele activiteiten. Eerder was er een stadspasactie die korting gaf op het repareren van kleding. Anke was medeondertekenaar van een motie om deze stadspasactie uit te breiden naar schoenmakers en tweedehandswinkels. Dit initiatief heeft al succesvol bijgedragen aan het verlengen van de levensduur van goederen, het ondersteunen van mensen met een beperkt budget, en het stimuleren van lokale werkgelegenheid. De motie werd aangenomen.


Analyseren van (toekomstige) impact van AI op onze economie en arbeidsmarkt

Kunstmatige Intelligentie, ofwel Artificial Intelligence (AI) Nederland blijft achter op het gebied van ontwikkeling van beleid en wetgeving rondom AI. Dit terwijl het een grote en onvermijdelijke impact zal hebben op de arbeidsmarkt. In Europa wordt er wetgeving rondom AI gemaakt, en hierop moet Amsterdam anticiperen. Judith was medeondertekenaar van een motie die oproept om een analyse uit te voeren naar de potentiële impact van AI op onze economie en de arbeidsmarkt, en om een visie te ontwikkelen over de toekomst van AI op dit gebied. Deze motie werd aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Succes: Amsterdam plant 750 extra bomen voor 750-jarig bestaan!

Als het aan de stad ligt dan krijgt Amsterdam 750 extra bomen voor het 750-jarig jubileum van de stad. Dit gebeurt op voorste...

Lees verder

Amsterdam gaat werk maken van lokale teelt van biobased materialen

Amsterdam gaat in aanvulling op de Agenda Circulair 2023-2026 concrete stappen nemen om de lokale productiecapaciteit van bio...

Lees verder