Motie inzake de stads­con­fe­rentie Sociale Basis; betrek Stad­deel­com­missies en Raad bij de verdere vorm­geving van de Sociale Basis


6 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Hoofdlijnenbesluit Sociale Basis

Overwegende dat:

• De uitvoering van de sociale basis gemandateerd is aan de Dagelijks besturen van de stadsdelen;
• De formele taak van de controle op beleid en uitvoering bij de Gemeenteraad ligt en de stadsdeelcommissies daarover adviezen kunnen uitbrengen;
• Stadsdelen, en leden van stadsdeelcommissies, beter weten wat er gebeurt in de stadsdelen en daarom een belangrijke rol hebben in het meedenken en beoordelen van de activiteiten in de Sociale Basis;
• Het daarom van belang is dat in de vervolgstappen van de vormgeving van het beleid en de verantwoording stadsdeelcommissies goed worden betrokken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

• In de uitwerking van het hoofdlijnenbesluit in gesprek te gaan met leden van de stadsdeelcommissies en de Raad gezamenlijk door het organiseren van een ‘stadsconferentie sociale basis’
• In deze ‘stadsconferentie sociale basis’ op de inhoudelijk te maken keuzes én op het proces van besluitvorming, aansturing en controle in te gaan en ieders rol en mogelijkheden daarin.
• Uitkomsten daarvan mee te nemen in de verdere uitwerking van het beleidskader en de subsidieregelingen en derhalve deze stadsconferentie voorafgaand aan vaststelling in het College (gepland juni/juli) te laten plaatsvinden.

Indiener(s),

J.F. van Pijpen (GroenLinks)
A. Wehkamp (D66)
I. Runderkamp (PvdA)
Y. Hoogtanders (VVD)
J. Broersen (Volt)
J. Bloemberg (PvdD)


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake Geen fossiel in de Amsterdam Economic Board

Lees verder

Motie inzake publicatie van een sociale kaart waarin overzichtelijk wordt weergegeven welke activiteiten er plaatsvinden in de sociale basis.

Lees verder

    Word actief Doneer