Amen­dement begroting 2024 – gratis openbaar vervoer voor kinderen


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2024

Overwegende dat:
- De gemeente geld heeft vrijgemaakt om kinderen van vier tot en met elf jaar gratis met het openbaar vervoer te laten reizen tot 30 november 2023;
- Tot dusver duizenden kinderen gebruik hebben gemaakt van deze succesvolle actie, wat significant bijdraagt aan het enthousiasmeren van kinderen (en hun ouders) voor het openbaar vervoer;
- Een structurele voortzetting van gratis openbaar vervoer voor kinderen ervoor zal zorgen dat zij in de toekomst ook vaker gebruik zullen maken van het openbaar vervoer, en zal bijdragen aan de educatieve en culturele ontwikkeling van deze kinderen en hun verbinding met andere stadsdelen en bewoners aldaar.
- Toegankelijk, betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer essentieel is voor de bevordering van maatschappelijke participatie, sociale cohesie en de leefbaarheid van de stad;

Besluit:
- Het college te verzoeken om vanaf het jaar 2024 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar structureel gratis te laten reizen met het openbaar vervoer en hiervoor een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen;
- Dit te dekken door een verhoging van de Vermakelijkhedenretributie te water met €0,50 bovenop de voorgestelde verhoging van €0,50 tot €2,50, en een verhoging van de belasting voor dagtoeristen met €3,00 bovenop de voorgestelde verhoging van €3,00 tot €14,00 per persoon per dag.1
- Dienovereenkomstig de Eerste wijzigingsverordening Verordening op de vermakelijkheidsretributie te water 2020 als volgt aan te passen:

a. Art. I onder A van de Eerste Wijzigingsverordening Vermakelijkheidsretributie te water 2020 te wijzigen naar:
1. De rechten bedragen € 2,50 per bezoeker, passagier, respectievelijk deelnemer aan de vermakelijkheden, voor zover de vermakelijkheid plaatsvindt met, op, in of aan een gemotoriseerd, niet stationerend vaartuig.

b. en de toelichting daarop aan te passen.
- Dienovereenkomstig de Eerste wijzigingsverordening op de Verordening Dagtoeristenbelasting 2019 als volgt te wijzigen:
Art. 1 onder A van de Eerste wijzigingsverordening op de Verordening dagtoeristenbelasting 2019 komt te luiden:

A
Artikel 5 komt te luiden: Het tarief bedraagt per persoon per dag € 14,-.


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake gezondheidsbevordering is meer dan een gezonde leefstijl mogelijk maken

Lees verder

Amendement Begroting 2024 - Lerarenbeurs

Lees verder

    Word actief Doneer